Arbeids- og miljørelaterte lungesykdommer

Forskergruppen studerer effekter på luftveiene ved eksponering for bioaerosoler, organisk og uorganisk støv på ulike arbeidsplasser i industrien og i andre virksomheter der det er grunn til å tro at eksponeringer i arbeidsmiljøet kan påvirke helsen.

Om gruppen

Vi har pågående eller gjennomførte prosjekter i den generelle befolkningen (Telemarksstudien), i sement-, bioprotein-, papir-, aluminium- og smelteverksindustrien, og blant yrkesgrupper som frisører, tunnelarbeidere og militære.

I slike prosjekter besøker vi bedrifter og gjør eksponeringsmålinger. Ansatte fyller ut spørreskjema med fokus på luftveier og eksponering, lungefunksjonen blir målt og noen ganger samler vi sputum (oppspytt)prøver og blodprøver. Ut fra dette kan vi undersøke subjektive (symptomer) og objektive (lungefunksjon og inflammasjon) helseeffekter hos arbeidere, og sammenholde dette med resultatene av eksponeringsmålingene.

Langsiktige mål

Gruppen tar sikte på å holde et høyt internasjonalt forskningsnivå innen yrkes- og miljørelaterte lungesykdommer, og være ledende innen fagfeltet i Norge og Norden. Vi vil også utvikle gruppens internasjonale forskningsnettverk, samt styrke den eksperimentelle forskningen og implementere moderne metoder innen molekylærbiologi.

Samarbeid

Forskergruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

  • Statens Arbeidsmiljøinstitutt
  • Arbeidsmedisinsk avdeling, Sykehuset Telemark
  • Lungeavdelingen, Akershus universitetssykehus
  • Miljø- og arbeidsmedisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål 
  • Forsvarets Forskningsinstitutt

Internasjonalt

  • Center for Environmental Medicine, Asthma and Lung Biology, University of North Carolina, USA
  • The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Morgantown, USA
  • School of Public Health, Monash, Melbourne, Australia
Publisert 3. juli 2014 10:47 - Sist endret 24. juni 2020 15:06