English version of this page

Delirium

Forskningsgruppen arbeider med ulike aspekter ved delirium (akutt forvirring) hos eldre: Forekomst, risikofaktorer, prognose, forebygging, behandling og patofysiologiske mekanismer.

Om oss

Vi har studert epidemiologi og prognose og har gjennomført farmakologiske og ikke-farmakologiske intervensjonsstudier. Vi studerer også patofysiologien ved delirium gjennom analyse av spinalvæskeprøver fra pasienter med hoftebrudd og fra friske kontroller, og fokuserer spesielt på den patofysiologiske sammenhengen mellom delirium og demens.

Deliriumforskningen har også grenseflater mot basal kretsløpsregulering, legemiddelbruk og håndtering av akutt syke gamle i sykehus.

Langsiktige mål

Gjennom innovative forskningsdesign, god utnyttelse av avdelingens egne pasientmaterialer, gode rutiner for håndtering av deliriske pasienter i forskningssammenheng og internasjonalt nettverk sikter vi mot å utvikle oss til et ledende europeisk senter for forskning på delirium hos eldre pasienter.

I årene fremover vil vi særlig prioritere behandlingsforskning, epidemiologi og forskning på patofysiologiske mekanismer.

Vår biobank med spinalvæskeprøver fra hoftebruddspasienter som er godt klinisk kartlagt med hensyn på delirium representerer en unik samling biologisk materiale i internasjonal målestokk, og vi vil derfor prioritere forskning på dette for å belyse patofysiologiske hypoteser i samarbeid med basalforskere. Vi har en pågånde inklusjon av pasienter på flere sykehus i Norge, og vår biobank vokser stadig.

Vår gruppe var vertskap for den europeiske delirium konferansen 2017, på Hotel Bristol i Oslo 16. – 17. november 2017.

Samarbeid

Internasjonalt samarbeid

 • Edinburgh Delirium Research Group, Department of Geriatric Medicine University of Edinburgh, UK.
 • Trinity College, Dublin, Ireland.
 • Department of Clinical Chemistry, Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands
 • Department of Psychiatry and Neurochemistry, Clinical Neurochemistry Lab, Institute of Neuroscience and Physiology, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
 • School of Public Health and Health Systems, University of Waterloo, Canada
 • Norwich Medical School, University of East Anglia, UK.

Nasjonalt samarbeid

 • Centre for Dementia and Delirium Research. Et samarbeid mellom vår gruppe, Institutt for medisinske basalfag og Forsvarets forskningsinstitutt.
 • Ortopedisk avdeling og anestesiavdelingen, OUS.
 • Ortopedisk avdeling og anestesiavdelingen, Vestre Viken, Bærum
 • Ortopedisk avdeling og anestesiavdelingen, Diakonhjemmet
 • Ortopedisk avdeling og anestesiavdelingen, AHUS
 • Research Group for Lifespan Changes in Brain and Cognition, Psykologisk institutt, UIO.

Pågående prosjekter

 • Cooperation for improved pharmacotherapy in frail elderly people – The COOP study. A randomized controlled trial
 • Clonidine for patients with delirium (LUCID).
 • Adverse outcomes after delirium. A longitudinal study of patients with hip fracture with and without delirium.
 • Home-based patients with delirium
 • Haemodynamic regulation in elderly persons.
 • Pathophysiology of delirium.
 • Spinal fluid findings from healthy elderly
 • Acute sick elderlies in medical departments
 • Delirium in care transitions
Publisert 14. apr. 2015 10:54 - Sist endret 27. nov. 2019 15:29

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere