Diabetes type 2

Forskningsgruppen driver hovedsakelig klinisk epidemiologisk forskning, observasjonsstudier og randomiserte, kontrollerte kliniske studier av pasienter med fedme, prediabetes, metabolsk syndrom og type 2 diabetes.

Studiene er til dels egeninitierte, men vi deltar også i internasjonale multisenterstudier, både forskerinitierte og kliniske legemiddelutprøvninger i fase II-IV.  Flere av forskerne er også engasjert i mekanistiske studier og translasjonsforskning i samarbeid med ulike laboratoriemiljøer innen våre forskningsfelt.

Langsiktige mål

Forskningsgruppens langsiktige mål er å bidra til bedre forebygging og behandling av sykdommer relatert til overvekt og fysisk inaktivitet, først og fremst type 2 diabetes og dens komplikasjoner. For å nå disse målene vil vi søke etter sykdomsårsaker gjennom hypotesegenererende epidemiologiske og observasjonelle studier, og teste hypotesene i mekanistiske og randomiserte kliniske studier.

Vi vil publisere våre resultater i de beste av de aktuelle fagfellevurderte internasjonale tidsskriftene og på relevante internasjonale møter. I tillegg arbeider vi aktivt for å dele egen og internasjonal forskning innen våre forskningsområder med et bredt publikum ved populærvitenskapelig formidling gjennom foredrag, samarbeid med pasientorganisasjoner, hyppig kontakt med journalister og populærvitenskapelige artikler.

Prosjekter

 • STORK Groruddalen: Et folkehelseprosjekt med fokus på bedre helse for mor og barn – samarbeid mellom primærhelsetjenesten i Oslo kommune, spesialisthelsetjenesten og Universitetet i Oslo. Dette er en befolkningsbasert multisenterstudie av gravide i en multi-etnisk befolkning der vi studerer forekomsten av svangerskapsdiabetes og kardiovaskulære risikofaktorer.
   
 • Vitamin D og type 2 diabetes: DIVINE-studien er en randomisert klinisk studie av effekten av høydose vitamin D tilskudd ved type 2 diabetes og samtidig vitamin D mangel.
   
 • Skjelettmuskulatur, myokiner og glukosemetabolisme – MyoGlu: 12 ukers treningsintervensjonsstudie i menn med normal eller forstyrret glukosemetabolisme. Dette er et samarbeid mellom Diabetesforskningslaboratoriet, Avd for ernæringsvitenskap, UiO og Norges Idrettshøyskole. Hensikten er å identifisere proteiner/hormoner, såkalte myokiner, som uttrykkes i muskulatur ved trening og hvordan disse påvirker insulinfølsomheten.
   
 • Sykelig overvekt/fedmekirurgi: Forekomst og remisjon av type 2 diabetes og andre metabolske risikofaktorer etter fedmekirurgi.
   
 • Diabetes hos innvandrere: Epidemiologiske studier av type 2 diabetes og dens risikofaktorer i ulike etniske grupper. Patofysiologiske studier av mulige ulikheter i sykdomsmekanismer.
   
 • Legemiddelutprøvinger: Deltakelse i ulike legemiddelstudier innen type 2 diabetes, hypertensjon og lipidforstyrrelser, både forskerinitierte og industrifinansierte.

Samarbeidspartnere

 

Publisert 14. feb. 2012 12:47 - Sist endret 8. mai 2013 14:34

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere