Helsetjenesteforskningen, Ahus (HØKH)

Helsetjenesteforskning er et bredt sammensatt anvendt forskningsfelt hvor vi med ulike metoder forsker på helsetjenesten.

Stikkordsmessig er studiene våre innenfor følgende områder: ressursanvendelse og rammevilkår, pasientforløp og samhandling, beslutningsfatning, kvalitet, pasientsikkerhet og brukermedvirkning.Siden 2006 har vi også drevet forskning på klinisk kommunikasjon.

Forskningsprosjektene spenner fra store registerstudier til studier hvor data samles i klinikken og studier basert på intervjuer og fokusgrupper.

Problemstillingene omhandler tiltak på tvers av forvaltningsnivå og studier som gjelder pasienter med store og sammensatte behov. 

Om forskningen

Det teoretiske grunnlaget og den metodiske tilnærmingen som er valgt i de ulike studiene er bestemt av hvilket problem som skal belyses og hvilket forskningsspørsmål som stilles.

Såfremt temaet er forskbart, prioriterer vi områder der kunnskapsgrunnlaget om resultater i praktisk virkelighet er beskjedent. Dette perspektivet gjør det nødvendig å utvikle forskningsmetoder som integrerer kvalitative og kvantitative tilnærminger.

Om gruppen

Den samlede fagbakgrunnen i HØKH inkluderer psykologi, samfunnsmedisin, allmennmedisin, nevrologi, indremedisin, fysioterapi, kiropraktikk, sykepleie, epidemiologi, sosiologi, sosialantropologi, kjønnsteori, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, statistikk, matematikk, informatikk og informasjonsteknologi.

I tillegg til å drive egen forskning yter HØKHs forskere statistikk- og metodestøtte og arrangerer kurs og seminarer til forskere på Ahus.

Samarbeid

Vi har tette samarbeidsrelasjoner nasjonalt og internasjonalt til helsetjenesteforskningsmiljøer som komplementerer de områdene vi dekker i vår forskning.

HØKH har et fast Brukerpanel som møter forskningsgruppen 3 ganger i året. Vi involverer Brukerpanelet i ulike faser av forskningsprosessen, alt fra diskusjoner om pasientutvalg og etiske spørsmål, til utprøving av spørreskjemaer, og diskusjon og tolkning av resultater.


Kunnskapsoverføring til praksis og politikk er sentralt i helsetjenesteforskning, og vi involverer Brukerpanelet i diskusjoner om kunnskapsdeling og spredning av resultater.

HØKH har siden 2013 vært koordinator for et nasjonalt nettverk i helsetjenesteforskning. Dette er et nettverk forankret gjennom prosesser i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) og de regionale samarbeidsorganene.

Publikasjoner

Årlig publiserer vi mer enn 80 artikler og fullfører mellom to og fire doktorgrader. Gjennom de siste årene har vi mottatt nærmere 90 millioner kroner i eksterne forskningsmidler, og 40 - 50 % av aktiviteten er eksternfinansiert.

Publisert 20. aug. 2012 09:54 - Sist endret 12. okt. 2022 15:00

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere