Kardiovaskulær forskningsgruppe (CRG), Campus Ahus

CRG ble etablert av Professor Torbjørn Omland i 2003 og har i løpet av få år lykkes med å utvikle et forskningsmiljø av høy kvalitet. CRG fikk karakteren "Very good to excellent" ved Norges Forskningsråds forrige evaluering av biomedisinsk forskning i 2011, og gruppen har siden vokst og posisjonert seg som en forskningsgruppe i internasjonal toppklasse innen feltene kardiovaskulære biomarkører og kardio-onkologi. Gruppens overordnede målsetting er å utvikle skreddersydd behandling til pasienter med hjertesykdom.

Bildet kan inneholde: Sosial gruppe, Team, Ungdom, Samfunnet, Begivenhet.

Et utvalg av medlemmer i Cardiothoracic Research Group med professor Torbjørn Omland i midten

Om gruppen

Gruppen ledes av professor Torbjørn Omland (leder) og førsteamanuensis og forskningsdirektør Helge Røsjø (nestleder), og består ellers av professor Henrik Schirmer, førsteamanuensis Kjetil Steine, syv postdoktorer, tolv doktorgradsstudenter, og en forskningskoordinator.

CRG’s virksomhet spenner fra translasjonsforskning til kliniske og epidemiologiske studier.

Forskningsgruppen er internasjonalt ledende innen feltet kardiovaskulære biomarkører og har også gitt viktige bidrag til den kliniske testing og validering av blodprøver som i dag brukes over hele verden for å identifisere pasienter med hjerteskade. Spesielt har forskningsgruppens publikasjoner om hjertemuskelproteinene troponin I og T og de natriuretiske peptidene BNP og NT-proBNP blitt meget hyppig sitert.  CRG er del av Senter for hjertesviktforskning noe som gir gruppen tilgang til eksperimentelle sykdomsmodeller. Muligheten til å kombinere grunnforskning med det rike pasienttilfanget på Ahus, som er Norges største akuttmedisinske sykehus, har resultert i en rekke viktige oppdagelser, inkludert to nye blodprøver for hjertesykdom. Bruken av disse blodprøvene er patentert av Ahus, forskere i CRG og samarbeidspartnere (professor Geir Christensen, Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning, OUS Ullevål og dr. Mats Stridsberg, Akademiska Sjukhuset Uppsala, Sverige) og kommersialiseres via CardiNor AS. CRG ønsker også å knytte forskningen opp mot pasientbehandling og har gjennomført flere utøver-initierte randomiserte kliniske studier hos pasienter med økt risiko for kardiovaskuær sykdom. I den senere tid har forebygging av hjerteskade og hjertesykdom hos pasienter som får behandling for kreftsykdom og identifisering av pasienter med høy risiko for hjertestans vært satsningsområde for forskningsgruppen.

Prosjekter

Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE1950) er vår største studie der alle personer født i 1950 som er bosatt i Akershus ble forespurt om deltakelse. 3706 personer har deltatt i første del av prosjektet og har gjennomgått en grundig undersøkelse ved Asker og Bærum sykehus eller Akershus universitetssykehus i perioden 2012-2015. Studien er ledet av professor Arnljot Tveit. Undersøkelsen på sykehuset innebar blant annet måling av høyde, vekt, blodtrykk, elektrokardiogram (EKG) og spirometri (pusteprøve som måler lungefunksjonen). Videre ble det gjort ultralydundersøkelse av hjertet og blodårer til hals og hode. Deltagerne besvarte også spørreskjemaer om sin helse og gjennomførte tester av hukommelse og evne til problemløsning. Vi planlegger å følge deltakerne til 2050 og forventer at resultater fra denne studien kan bidra til å identifisere prediktorer for utvikling av hjerte- og karsykdom (f.eks. en hjerteundersøkelse eller en blodprøve som kan hjelpe oss å forutsi hvem som senere vil utvikle sykdom). I neste omgang kan dette gjøre det lettere å forebygge sykdommer som rammer store deler av befolkningen.

Kardio-onkologi er et sentralt forskningsfelt for forskningsgruppen.  En viktig studie som har blitt gjennomført av CRG er PRADA-studien, der vi undersøkte gevinsten av å gi hjertemedisinene candesartan og metoprolol som forebyggende behandling til kvinner med stråle- og cellegiftbehandling etter brystkreftoperasjon. Funnene fra studien har vært med å endre behandlingen til denne pasientgruppen. Videre er vi er nå i gang med en ny studie (PRADA II) innen kardio-onkologi, der vi med et dobbelt-blindet design skal teste den forebyggende effekten av en ny og lovende hjertemedisin, sacubutril-valsartan mot placebo.

Identifisering av pasienter med høy risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans er et annet viktig forskningsfelt for gruppen. Gjennom den store multisenterstudien SMASH (Scandinavian Multicenter Study to Advance Risk Stratification in Heart Disease) ønsker vi å undersøke om forskjellige stoffer som skilles ut av hjertet kan brukes som risikomarkør for hjertestans hos pasienter med implantert hjertestarter.

Påvisning av tidlig subklinisk hjertesykdom er også et satsningsfelt for gruppen. I samarbeid med blant annet HUNT studien har vi gjort viktige bidrag innen dette feltet. I en ny studie (ROCAMBOLE) skal gevinsten av å måle hjertespesifikke proteiner for å velge ut hvilke pasienter som har kransarteriesykdom og som dermed trenger videre undersøkelser undersøkes. Studien utføres i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus.

Vi har også gjennomført Akershus Cardiac Examination (ACE) Study 1, 2 og 3, der vi totalt har inkludert 1000 pasienter på Ahus med mistanke om ulike typer hjertesykdom. ACE-studiene har gitt viktig informasjon om behandling av hjerte- og lungesyke pasienter på Ahus, noe som vi ønsker å bruke til å bedre pasientbehandlingen ved sykehuset.

CRG var tidlig ute med forskning på COVID-19 og i løpet av 2020 har gruppen publisert over 10 artikler i høyt rangerte tidsskrifter fra studiene COVID MECH  og NO COVID-19 .

Ved hjelp av gode samarbeidspartnere på Ahus, i Oslo-området, nasjonalt og internasjonalt har CRG i løpet av få år lykkes med å utvikle et forskningsmiljø av høy kvalitet. CRG legger også stor vekt på å formidle forskning utad for å profilere Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

 

Samarbeid

CRG støttes økonomisk av Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Senter for hjertesviktforskning og mottar ekstern prosjektstøtte fra blant annet Norges Forskningsråd, Program for klinisk behandlingsforskning, Helse Sør-Øst, Kreftforeningen, og Nasjonalforeningen for Folkehelsen. CRG har nært samarbeid med Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (IEMF) på Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og forskningsgrupper på Stavanger Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs Hospital og Universitetet i Nord-Norge. Det er også etablert en rekke internasjonale samarbeid som inkluderer Harvard University og Brigham and Women's Hospital (USA), University of Texas Southwestern (USA), Istituto Mario Negri (IT), Helsinki University Hospital (FI) og Uppsala University (SE).

Publisert 30. apr. 2019 10:09 - Sist endret 13. jan. 2021 13:41

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere