Kardiovaskulær forskningsgruppe (CRG), Campus Ahus

Vi forsker på kardiovaskulære biomarkører og kardio-onkologi, med et overordnet mål om å utvikle skreddersydd behandling til hjertepasienter.

Bildet kan inneholde: Sosial gruppe, Team, Ungdom, Samfunnet, Begivenhet.

Et utvalg av medlemmer i Cardiothoracic Research Group med professor Torbjørn Omland i midten

Om gruppen

CRG ble etablert og ledes av professor Torbjørn Omland med førsteamanuensis og forskningsdirektør Helge Røsjø som nestleder. 

Gruppen har i løpet av få år lykkes med å utvikle et forskningsmiljø av høy kvalitet. CRG fikk karakteren "Very good to excellent" ved Norges Forskningsråds forrige evaluering av biomedisinsk forskning i 2011, og gruppen har siden vokst og posisjonert seg som en forskningsgruppe i internasjonal toppklasse innen feltene kardiovaskulære biomarkører og kardio-onkologi. 

CRG’s virksomhet spenner fra translasjonsforskning til kliniske og epidemiologiske studier. Forskningsgruppen har også gitt viktige bidrag til den kliniske testing og validering av blodprøver som i dag brukes over hele verden for å identifisere pasienter med hjerteskade.

Spesielt har forskningsgruppens publikasjoner om hjertemuskelproteinene troponin I og T og de natriuretiske peptidene BNP og NT-proBNP blitt meget hyppig sitert.

CRG er del av Senter for hjertesviktforskning noe som gir gruppen tilgang til eksperimentelle sykdomsmodeller.
Muligheten til å kombinere grunnforskning med det rike pasienttilfanget på Ahus, som er Norges største akuttmedisinske sykehus, har resultert i en rekke viktige oppdagelser, inkludert to nye blodprøver for hjertesykdom. Bruken av disse blodprøvene er patentert av Ahus, forskere i CRG og samarbeidspartnere (professor Geir Christensen, Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning, OUS Ullevål og dr. Mats Stridsberg, Akademiska Sjukhuset Uppsala, Sverige) og kommersialiseres via CardiNor AS.

CRG ønsker også å knytte forskningen opp mot pasientbehandling og har gjennomført flere utøver-initierte randomiserte kliniske studier hos pasienter med økt risiko for kardiovaskuær sykdom.

I den senere tid har forebygging av hjerteskade og hjertesykdom hos pasienter som får behandling for kreftsykdom og identifisering av pasienter med høy risiko for hjertestans vært satsningsområde for forskningsgruppen

Samarbeid

Ved hjelp av gode samarbeidspartnere på Ahus, i Oslo-området, nasjonalt og internasjonalt har CRG i løpet av få år lykkes med å utvikle et forskningsmiljø av høy kvalitet. CRG legger også stor vekt på å formidle forskning utad for å profilere Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Nasjonale samarbeidsparnere:

 • Akershus universitetssykehus
 • Universitetet i Oslo, Senter for hjertesviktforskning
 • Norges Forskningsråd, Program for klinisk behandlingsforskning 
 • Helse Sør-Øst
 • Kreftforeningen
 • Nasjonalforeningen for Folkehelsen.
 • Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (IEMF) på Oslo Universitetssykehus, Ullevål,
 • Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
 • Stavanger Universitetssykehus
 • Haukeland Universitetssykehus
 • St. Olavs Hospital
 • Universitetet i Nord-Norge

Internasjonale samarbeidspartnere:

 • Harvard University
 • Brigham and Women's Hospital (USA) 
 • University of Texas Southwestern (USA) 
 • Istituto Mario Negri (IT)
 • Helsinki University Hospital (FI)
 • Uppsala University (SE)
Publisert 30. apr. 2019 10:09 - Sist endret 30. apr. 2021 10:33

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere