English version of this page

Klinisk forskning på suicidal og selvskadende atferd

Gruppen forsker på årsaker og risikofaktorer ved selvmord og selvskading, og utvikler og evaluerer behandlingsmetoder på dette feltet.

Om gruppen

Selvmord, selvmordsforsøk og selvskading er viktige folkehelseproblemer i Norge og mange andre land.

Ved å samle og analysere data hovedsakelig fra kliniske utvalg studerer vi sammenhenger mellom psykiske, sosiale og biologiske faktorer og selvmord, selvmordsforsøk og selvskading.

Vi studerer risikofaktorer og årsaksmekanismer og hvordan suicidal og selvskadende atferd utvikler seg over tid.

En annen viktig oppgave er å utvikle og studere effekter av intervensjons- og behandlingsmetoder. Vi samler inn data i nært samarbeid med brukere, helseforetak og andre forskergrupper i inn- og utland.

Forskergruppen er en del av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Prosjekter

Forskergruppen driver en rekke prosjekter.

Ett av de største pågående prosjektene, Dialektisk atferdsterapi for ungdom med repetert villet egenskade – en randomisert kontrollert studie, har fokus på ungdom, selvskading og suicidalitet.

Studien har gitt en omfattende mengde kunnskap om problemet selvskading og om effektive behandlingsmetoder som nå brukes aktivt i opplæring av behandlere og igangsetting av behandlingsprogrammer fra nord til sør i Norge.

Gruppen utfører også studier av risikofaktorer for suicidalitet og selvskading blant pasienter med alvorlig psykiske lidelser slik som psykoselidelse, ustabil personlighetsforstyrrelse og posttraumatisk stressforstyrrelse. Vi gjør studier av det kliniske forløpet etter behandling for å få avklart langtidsutsiktene for disse personene når det gjelder helse, funksjonsnivå og spesielt risikoen for videre suicidal atferd.

Gruppen har hatt et særlig fokus på studier av hva som kan gjøres for å styrke kontinuiteten i behandlingen av personer som ellers har en sterk tendens til tilbakefall av suicidal atferd.

Emneord: China, USA
Publisert 8. jan. 2015 13:27 - Sist endret 14. okt. 2021 15:08