Prosjekter

Her finner du en oversikt over forskergruppens prosjekter.

Bedre medvirkning ved MS-behandlingsvalg

Dette er en preklinisk randomisert kontrollert studie om informasjonsgiving og involvering av pasienten i beslutninger om behandling når det gjelder multippel sklerose. Det langtrukne sykdomsforløpet (flere tiår) og nye svært lovende medikamenter representerer en særskilt informasjonsutfordring.

Vi vil dels beskrive nåværende praksis, dels teste ut en antatt mye mer effektiv metode å informere pasienter på i en studie i kommunikasjonslaboratoriet.

 • Tidsperiode: 2015-18
 • Prosjektleder: Pål Gulbrandsen
 • Medarbeidere: Trygve Holmøy (professor, Nevroklinikken/UiO), Jenny Maria Nordfalk (stipendiat)
 • Samarbeidspartnere: Kjell-Morten Myhr, Universitetet i Bergen.
 • Finansiering: Extrastiftelsen, gjennom MS-forbundet.
 • Prosjektstatus: Stipendiat begynte 1. september. Datainnsamling for deskriptiv studie påbegynt i desember.                          

Immigranter som helsearbeidere og pasienter

Opptaksområdet for Ahus har en høy andel innvandrere, og etter hvert er også mange av de ansatte i klinisk arbeid innvandrere. Dette er et utmerket utgangspunkt for å bygge ny kunnskap om hvordan dette innvirker på det kliniske arbeidet og helsetjenesten som system.

Vi studerer kommunikasjonsutfordringer i vid forstand knyttet til dette. Dette prosjektet har to delstudier av svært ulik karakter:

 1. En detaljert konversasjonsanalytisk tilnærming der vårt videomateriale benyttes.
 2. Intervjustudie med innvandrerleger og med helsearbeidere (ledere, leger, sykepleiere) som har samarbeidet mye med innvandrerleger.
 • Tidsperiode: 2011-16
 • Prosjektleder: Pål Gulbrandsen
 • Medarbeidere: Anne Marie Dalby Landmark, Erik Skjeggestad, Anne Werner, Sissel Steihaug, Ellen Kristvik, Jennifer Gerwing
 • Samarbeidspartnere: Jan Svennevig, Universitetet i Oslo, Reidun Norvoll, Universitetet i Oslo. Richard Frankel, USA, Gro Mjeldheim Sandal, Universitetet i Bergen
 • Finansiering: Forskningsrådet
 • Prosjektstatus: Det er levert femten brukerrettede formidlingstiltak og tre oppslag i massemedia. Konversasjonsanalyse: Én artikkel er publisert, en er akseptert og to andre artikler er langt på vei ferdige. Sammenskrivingen av avhandlingen er i gang. Intervjustudie: Én artikkel er publisert, og to forventes innsendt i løpet av første halvår 2016.

Klinisk kommunikasjon i sykehus og følgestudier

I 2006-08 gjennomførte vi en randomisert kontrollert undersøkelse der målet var å finne ut om 20 timers kurs kunne endre sykehuslegers kommunikasjonsatferd. Dette førte til en doktorgrad som ble ferdigstilt i 2011. I forbindelse med studien ble det samlet inn videoopptak fra 497 lege-pasientmøter. 380 av disse er tilgjengelige for ytterligere studier gjennom bredt samtykke. Det er dessuten innhentet oppfølgningsdata fra deltakende leger 36-42 måneder etter studien. Ca. 40% av materialet er nå RIAS-kodet og transkribert. Anonymiserte transkripsjoner er tilgjengelig via Universitetet i Oslos tekstlaboratorium.

To nye doktorgradsstudier og to postdoktorstudier bygger på materialet. Én har ført til ferdigstilt doktorgrad i 2015, og begge postdoktorstudier er avsluttet. Kommunikasjonsforskningen ved Ahus har vekket internasjonal interesse, som bl.a. har ført til at vi nå har en Fulbright-stipendiat som gjesteforsker i 2015-16. Totalt er det publisert mer enn 30 vitenskapelige artikler, en rekke bokkapitler og en lærebok. Ca. 30 personer i inn- og utland er knyttet til ulike delstudier. Med Helse Sør-Øst-midler er det etablert et prosjektbasert nettverk som har med forskere fra USA, Canada, Nederland, Tyskland, Sverige, Danmark og alle universiteter i Norge. Nettverket avholder en årlig internasjonal workshop i Lørenskog med ca. 40-50 deltakere. Les mer på hjemmesiden.

UiO har bevilget infrastrukturmidler til å bygge et kommunikasjonslaboratorium, som stod ferdig i desember 2012. Laboratoriet har av mangel på forskningsmidler kun blitt brukt til undervisning, men en ny bevilgning i 2015 (se «Bedre medvirkning ved MS-behandling») har nå åpnet for at det kan brukes også i forskning.

Det er bevilget innovasjonsmidler fra Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst til å utvikle et forretningskonsept for oppbygging av et tilbud om kommunikasjonskurs til norske leger. Det er dannet et firma, Somsagt AS, som leverer kommunikasjonsundervisning til hele Norge. Ahus og UiO er medeiere i firmaet.

Hovedutfordringen for kommunikasjonsforskningen ved Ahus er å få på plass nye postdoktor- og doktorgradsstipender, i det de fleste nåværende stipendiater er i sluttfasen av arbeidet sitt. Doktorgradsarbeidene går etter planen, dog med forventede forsinkelser som følge av mamma/pappapermisjoner.

 • Tidsperiode: Opprinnelig ph.d.-studie 2006-2011. 1-årig postdoktor-stipend 2009-10. Nye ph.d.-studier 2009-15, 2011-16 og 2015-18 (se egne rapporter nedenfor). 50% postdoktorstudie 2012-15. Konsesjon for oppbevaring av data til nye studier varer til 2020 (bredt samtykke). Ahus har bevilget strategiske midler for 2012 og 2013, og igjen for 2016.
 • Prosjektleder: Pål Gulbrandsen.
 • Medarbeidere: Arnstein Finset (Universitetet i Oslo), Jennifer Gerwing, Eirik H. Ofstad, Thor Indseth, Fredrik A. Dahl, Jūratė Šaltytė Benth, Jonas Christoffer Lindstrøm, Anne Werner, Sissel Steihaug, Haldor Husby, Reidun Skårerhøgda. Til disse kommer stipendiatene i prosjektet «Immigranter som helsearbeidere og pasienter» (Anne Marie Dalby Landmark og Erik Skjeggestad) og «Bedre medvirkning ved MS-behandling» (Jenny Maria Nordfalk). Videokodere og transkribører ved UiO.
 • Samarbeidspartnere: Rekken av samarbeidspartnere i inn- og utland er for lang til å listes her. Hovedsakelig fremgår samarbeidspartnerne av medforfatterlister til artikler i perioden 2008 til nå, men vi har også opprettet samarbeid med grupper der ferdige publikasjoner ennå ikke foreligger.
 • Finansiering: Helse Sør-Øst og strategiske midler fra Ahus
 • Prosjektstatus: 30 vitenskapelige artikler, en lærebok, flere bokkapitler og ca 35 abstracts er publisert el akseptert. Ytterligere fem artikler knyttet til prosjektet er under utarbeidelse. Over andre data er tre artikler publisert (danske/amerikanske data). Det er avholdt én nasjonal konferanse og undervisningsworkshop og fire internasjonale forskningsworkshoper.
Publisert 10. juni 2016 09:53 - Sist endret 10. juni 2016 11:18