English version of this page

NEMU - Nevrologisk og muskelskjelettsmerte og genetikk

NEMUs målsetning er å utvikle forskningsbasert kunnskap om mekanismer, forebygging, behandling og rehabilitering av smerter, skader og sykdommer i muskelskjelett- og nervesystemet, inkludert hodepine og migrene.

Vi er et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen klinisk medisin, fysioterapi, psykologi, fysiologi, genetikk og molekylærbiologi - og retter forskningen vår mot disse seks hovedområdene:

 

Kliniske studier

Hovedfokus er å undersøke effekt av behandlings-intervensjoner, både etablerte og eksperimentelle, overfor pasienter med muskelskjelettsmerter. Gruppen innehar omfattende erfaring i å gjennomføre store kliniske multisenterstudier.
AIM-studien (Antibiotics In Modic changes), Back-to-Basic, Den Norske skiveprotesestudien og NORDSTEN-studien er eksempler på studier som er forankret i gruppen.

Gruppeleder: Kjersti Storheim

 

Populasjonsgenetikk

Gruppen jobber med å avdekke genetiske årsaker til kronisk smerte og nevrologiske og psykiatriske sykdommer gjennom storskala genetisk analyse av data fra populasjonsstudier som HUNT-undersøkelsene, Tromsøundersøkelsen, og UK Biobank.

Kunnskap om genetiske årsaksfaktorer kan gi økt forståelse av de biologiske mekanismene som er involvert i slike sykdommer, og dette kan igjen bidra til bedret behandling. Gruppen er tett knyttet til K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi.

HUNT
UK Biobank
K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

Gruppeleder: Bendik Winsvold

 

Nevrogenetikk

Overordnet mål for gruppen er å identifisere og karakterisere underliggende årsaker, biomarkører og prediktorer for nevrologiske sykdommer, med fokus på epilepsi, bevegelsesforstyrrelser, muskelskjelettsykdommer og muskelskjelettsmerte. Med tilgang på kliniske og molekylær data fra kliniske studier og store befolkningsstudier, søker vi å overføre resultatene våre til kunnskap som muliggjør persontilpasset medisin.

En viktig metode for å identifisere nøkkeltrinn i patogenese, er gjennom identifikasjon og funksjonell karakterisering av genetiske årsaker til monogene sykdommer, det vil si sykdommer hvor feil i ett gen alene er tilstrekkelig for å utvikle sykdommen. Her jobber gruppa med en rekke sykdomsgrupper, som epileptiske encefalopatier, arvelig ataksi og arvelige spastiske paraplegier.

Imidlertid er det slik at en betydelig utfordring i klinisk praksis er den voldsomme variasjonen i klinisk uttrykk, forløp og behandlingsrespons, noe man kan se i både monogene og multifaktorielle former for sykdom. For å identifisere de faktorene (både genetiske og miljøbetingede) som fører til denne variasjonen, må man ha en bredere tilnærming til problemet, og vi gjør dette gjennom en systembiologisk tilnærming; ved hjelp av integrerte analyser av en rekke molekylære datasett, som f.eks. genom-, epigenom- og metabolomdata, er målet å identifisere biomarkører og prediktorer for sykdom og behandlingsrespons.

Prosjektene våre krever tverrfaglig kompetanse, noe som reflekteres i variasjonen i gruppemedlemmenes og samarbeidspartnernes bakgrunn: Gruppa består av genetikere, nevrologer, ingeniører, matematikere, bioinformatikere, molekylærbiologer, farmakologer, ernæringsfysiologer, barneleger og patologer.

OUS-nettside

Gruppeleder: Kaja Selmer

 

Smertemekanismer

Gruppen har som mål å belyse årsaker til nevropatisk smerte og utvikling av kroniske smerter, og anvender både genetiske og ulike nevrofysiologiske metoder. Vi utfører ulike typer smerteforsøk på friske frivillige, samt på pasienter med skade eller sykdom på perifere nerver.

Gjennom samarbeid internt, nasjonalt og internasjonalt deltar vi også epidemiologiske studier, i tillegg til at vi deltar i kliniske studier på pasienter med nevropatisk smerte gjennom vårt nasjonale nettverk innen klinisk nevrofysiologi.

Gruppeleder: Kristian Bernhard Nilsen

 

Tynnfibernevropati og nevropatisk smerte

Gruppen har som overordnet mål å forstå ulike tilstander med nevropatiske smerter, som tynnfibernevropati, CRPS og andre typer perifer nerveskader.

Vi bruker standardundersøkelser, som kvantitative sensoriske tester og QSART (kvantitativ sudomotor akson refleks test), i tillegg til at vi har spesialkompetanse på forskningsmetoden mikronevrografi, som tillater registrering fra enkelt C-smertefibre hos våkne pasienter.

Gruppeleder: Ellen Jørum

 

Epidemiologi

Gruppen ser på utbredelse av diagnoser relatert til NEMU i deler av befolkningen, og gjennomfører og publiserer studier basert på store datasett som Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Et annet eksempel er prosjektet «Ryggsmerter og isjias -prognostiske faktorer for klinisk utfall» der vi bruker data fra «Akutt Rygg i Samhandlingsreformen», et kvalitetsregister der innsamling av data startet ved OUS i 2012, for pasienter, innlagt med akutte ryggsmerter, ved Nevrologisk avdeling ved OUS.

Gruppeledere: Ingrid Heuch og Synne Øien Stensland

 

 

 

Publisert 10. apr. 2019 10:48 - Sist endret 2. nov. 2021 13:29

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • John Anker Henrik Zwart
 • Ellen Jørum
 • Sigrid Børte
 • Marianne Bakke Johnsen
 • Olaf Randall Fjeld
 • Daniel Gregor Schulze
 • Maria Dehli Vigeland
 • Lars Christian Haugli Bråten
 • Marie Udnesseter Lie
 • Margreth Grotle
 • Kjersti Storheim
 • Linda Margareth Pedersen
 • Bendik Winsvold
 • Ingrid Heuch
 • Kristian Bernhard Nilsen
 • Inge Petter Kleggetveit
 • Dagrun Sagafos
 • Lars Kristian Lunden
 • Maren Gjelle Guddal
 • Mads Peder Rolfsen
 • Eira Kathleen Ebbs
 • Astrid Lunestad
 • Monica Wigemyr
 • Alf Inge Hellevik
 • Amy Martinsen
 • Ingrid Fjeldheim Bånerud
 • Vibeke Siewers
 • Synne Øien Stensland
 • Kristin Ørstavik
 • Ida Løchting
 • Kaja Kristine Selmer
 • Elisabeth Gjefsen
 • Kathrine Holm
 • Helle Stangeland
 • Marianne Mørk
 • Tone Berge
 • Gøril Brevik Melbye
 • Kristina Gervin
 • Monica Baumann-Larsen
 • Hilde-Mari Seipajærvi
 • Synne Johannesen
 • Tone Hakvåg Rønning
 • Magnus Dehli Vigeland
 • Benedicte Alexandra Lie
Detaljert oversikt over deltakere