Astma, allergi og lungesykdommer hos barn og unge (ORAACLE)

ORAACLE (Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment) forsker innen allergiske sykdommer og lungesykdommer hos barn og unge med fokus på betydningen av miljø, livsstil og genetikk for utvikling av allergiske sykdommer.

Forskningsgruppens formål og strategi

ORAACLE har som formål å redusere byrden av allergi og lungesykdommer hos barn og unge. Dette gjør vi ved å gjennomføre høykvalitetsstudier designet for å identifisere risikofaktorer, forstå mekanismer, optimaliserer diagnostikk og behandling, samt forebygge utvikling og byrden av allergiske sykdommer, astma og andre lungesykdommer. Ledergruppen i ORAACLE består av seniorforskere/prosjektledere som siden 2005 har bygget opp et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk for forskningssamarbeid. Gjennom målrettet forskerutdanning økes rekrutteringen og kompetansen innen fagområdet. Medlemmer fra ORAACLE deltar i internasjonalt finansierte forskningsnettverk. Gjennom etablering av store langtids oppfølgingsstudier (inklusive fødselskohortstudier) har gruppen generert et stort tilgjengelig datamateriale for forskningen som kan benyttes på tvers av ulike studier og prosjekter. ORAACLE er tilknyttet Barneavdeling for allergi og lungesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken OUS/UiO. Gjennom gruppens regelmessige møter diskuteres alle aspekter av forskning og forskere får erfaring i å presentere, samt diskutere egen forskning.

Pågående studier

PreventADALL: en Mor-barn fødselskohortstudie ved OUS, Sykehuset Østfold og Karolinska Universitetsjukehus/KI som undersøker om det er mulig å forebygge utvikling av allergiske sykdommer og identifisere faktorer som tidlig i livet øker risikoen for folkesykdommer eller som fremmer helse. Studien inkluderte fra 2014-2016 ca 2700 kvinner og deres barn, der ca. 2400 utgjør mor-barn kohorten. Informasjon: www.preventadall.org. Clinicaltrial.gov: NCT02449850. Kontaktperson: Karin C. Lødrup Carlsen (prosjektleder).

Take-away Food Allergy er en randomisert kontrollert klinisk studie som undersøker om alvorlig peanøttallergi hos barn kan ”kureres” gjennom allergen spesifikk immunterapi ved daglig inntak av peanøtt i 4 år. Totalt er 77 barn inkludert i studien som avsluttes høsten 2020. Kontaktperson: Geir Håland (prosjektleder).

NAPiC (Norwegian Antibiotics for Pneumonia i Children) er en utprøverinitiert randomisert klinisk legemiddelutprøving som startet rekruttering fra 9 sykehus i Norge (inkludert alle universitetssykehusene) første halvår av 2018. Formålet er å fastslå om antibiotika har effekt ved nedre luftveisinfeksjoner hos førskolebarn. Studien er helfinansiert av det statlige programmet KLINBEFORSK. EudraCT Number: 2017-003791-31b. Rekruttering pågår.  Kontaktperson: Håvard O Skjerven (prosjektleder og Nasjonalt koordinerende utprøver)

Miljø og Barneastmastudien (ECA study) i Oslo er en fødselskohortstudie med oppfølging ved 2, 10 og 16-år som studerer gen-miljø interaksjoner og mekanismer i astma-allergiutvikling. Studien inngår i en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter. Kontaktperson: Karin C. Lødrup Carlsen (prosjektleder).

Oslo Peanut Study (OPAS) er en klinisk intervensjonsstudie for å finne optimal diagnostikk for alvorlig peanøttallergi. Studiegjennomføring er avsluttet, men resultater analyseres og publiseres fortsatt. Kontaktpersoner: Kai-Håkon Carlsen (prosjektleder)/Karin C. Lødrup Carlsen

Bronchiolitis-ALL SE studien, en randomisert klinisk multisenterstudie som primært undersøkte effekt av racemisk adrenalin hos spedbarn med akutt bronkiolitt, og gjennom oppfølging av barna til 2-års alder, undersøker risikofaktorer for vedvarende luftveissykdom og allergiske/atopiske sykdommer hos barn. Intervensjonsdelen av studien endret behandlingsretninglinjer for denne utbredte og alvorlige tilstanden nasjonalt og internasjonalt. Kontaktperson: Håvard O Skjerven (prosjektleder).

SPACE (Severe Pediatric Asthma Collaborative in Europe): I dette europeiske samarbeidet etablerer vi standard kriterier for alvorlig astma hos barn, har utarbeidet og oppretter et europeisk register og infrastruktur for studier med nye behandlingsprinsipper og -medikamenter for alvorlig astma hos barn.  Rekruttering pågår. Kontaktperson: Tonje Reier-Nilsen &Karin C. Lødrup Carlsen

Mekanisk hostestøtte for barn med nevromuskulære sykdommer og svak hoste: Denne multisenterstudien undersøker forekomst, bruk og ulike innstillinger ved «hostemaskin» hos barn med nevromuskulære sykdommer for å optimalisere støttebehandlingen. Rekruttering pågår. Kontaktpersoner: Brit Hov og Vegard Hovland (prosjektleder).

PFAS-ImmTox studerer effekter av immuntoksiske miljøkjemikalier (perfluorerte alkylstoffer PFAS) før fødsel og i tidlig barndom på utviklingen av immunrelaterte helseutfall. Kontaktperson: Berit Granum (FHI).

Legemiddelstudier: Gruppen deltar i relevante medikamentstudier, særlig innen alvorlig astma. Kontaktpersoner: Håvard O Skjerven og Karin C. Lødrup Carlsen

iPCD cohort studie: Europeisk multisenter studie om epidemiologi ved primær ciliær dyskinesi. Oppstart i 2015.  Samkjøres med Norsk PCD-register studie med oppstart i 2019 som undersøker phenotype-genotype relasjoner hos norske PCD-pasienter og faktorer som forhindrer tidlig diagnostisering. Kontaktperson: Suzanne Crowley

Legemiddelstudier: Gruppen deltar i relevante medikamentstudier, særlig innen alvorlig astma. Kontaktpersoner: Håvard O Skjerven og Karin C. Lødrup Carlsen

Kliniske samarbeidsprosjekter (kontaktperson Iren Matthews):

  • Allergiutvikling, astma og cytokiner hos barn som er organtransplanterte eller har alvorlig leversykdom (ALTX):- Avd. for barnemedisin og transplantasjon ved overlege Runar Almaas.
  • Fysisk aktivitet, motoriske ferdigheiter, lungefunksjon og livskvalitet hjå barn med alvorleg ryggliding:-ortopedisk avd. ved Thomas Johan Kibsgård/Ragnhild Susanne Molland.
  • Physical activity and fitness among childhood cancer survivors (PACCS): -Barneavd. for kreft- og blodsykdommer ved Ellen Ruud.
  • Prognostiske faktorer for belastningstoleranse og lungefunksjon hos pasienter med Fontan sirkulasjon: -Barnekardiologisk avd. ved Thomas Møller

Selekterte publikasjoner

Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in Children-the PreventADALL study. Lødrup Carlsen KC, Rehbinder EM, Skjerven HO, Carlsen MH, Fatnes TA, Fugelli P, Granum B, Haugen G, Hedlin G, Jonassen CM, Landrø L, Lunde J, Marsland BJ, Nordlund B, Rudi K, Sjøborg K, Söderhäll C, Cathrine Staff A, Vettukattil R, Carlsen KH; study group. Allergy. 2018 Oct;73(10):2063-2070. doi: 10.1111/all.13468. Epub 2018 Jun 19. PMID: 29710408

Kunst NR, Lindvik H, Carlsen KH, Håland G, Jørgensen E, Lødrup Carlsen KC (2018)
Cost-effectiveness of diagnostic algorithms for peanut allergy in children
J Allergy Clin Immunol, 143 (3), 1243-1246 DOI 10.1016/j.jaci.2018.10.050, PubMed 30445059

Reier-Nilsen T, Michelsen MM, Lødrup Carlsen KC, Carlsen KH, Mowinckel P, Nygaard UC, Namork E, Borres MP, Håland G (2018)
Feasibility of desensitizing children highly allergic to peanut by high-dose oral immunotherapy Allergy, 74 (2), 337-348 DOI 10.1111/all.13604, PubMed 30225844

Rehbinder EM, Lødrup Carlsen KC, Staff AC, Angell IL, Landrø L, Hilde K, Gaustad P, Rudi K (2018) Is amniotic fluid of women with uncomplicated term pregnancies free of bacteria? Am J Obstet Gynecol, 219 (3), 289.e1-289.e12

 

 

Publisert 6. mai 2011 13:03 - Sist endret 16. apr. 2019 11:41

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere