English version of this page

Perioperativ anestesiologi

Gruppen forsker på et bredt felt innenfor perioperativ anestesiologi, med en fellesnevner av pasientens kliniske funksjon etter anestesi i forskjellige sammenhenger, inkludert forutsetninger for å oppnå optimal pasientfunksjon.

Våre mål

Gruppens langsiktige mål er er å forbedre pasienters kliniske tilstand i etterkant av anestesiprosedyrer, delvis ved å optimalisere aspekter ved selve anestesiprosedyren:

 • Bedre doseringskontroll
 • Optimale medikamenter og metoder
 • Ivaretakelse av fysiologi

og delvis ved å ha fokus på viktige post-anestetiske aspekter, slik som:

 •  Smerte
 •  Fatigue
 •  Normotermi
 • Sikkerhet og opplevd kvalitet

Vi arbeider også med:

 • Farmakologisk modellering av propofol hos adipøse
 • Nye analgetiske metoder postoperativt - medikamenter og nerveblokader
 • Styring av anestesidybde med EEG
 • Ekspiratorisk propofol måling
 • Smertelindring etter store traumer
 • Kvalitet og sikkerhet etter anestesi/operasjon og intensivopphold
 • Spre og implementere gruppens kliniske resultater nasjonalt og internasjonalt, og stimuelere til forskning i utvalgte områder med lite ressurser som Libanon, Palestina, Gaza

Prosjekter

 • Postoperativ fatigue etter operasjoner
  Inkluderer utarbeidelse og testing av kartleggingsverktøy, testing på inhalasjons- versus iv anestesi, definere kliniske cut-off verdier
 • Plexus brachialis optimalisering ved over ekstremitetskirurgi og skader
  Kartlegge betydning av timing og adjuvant medikasjon. Kartlegging av mikrosirkulasjon.
 • Ny model for propofol farmakokinetikk hos sterkt overvektige
  Klinisk materiale med stort antall plasma prøver og farmakokinetisk modellering med tanke på å utvikle en ny doseringsmodell hos sterkt overvektige
 • Ny algoritme for overvåking av nyopererte på sengepost (elektronisk skjema og trådløs overvåking) Utvikle nytt verktøy for rask kartlegging av pasientkvalitet og sikkerhet hos nyopererte på sengeposter. Herunder utvikle trådløs monitorering av vitale funksjoner
 • Ekspiratorisk måling av propofol i utåndingsluft, og korrelasjon til EEG, farmakologi og klinikk
  Utforske helt ny teknologi for kontinuerlig overvåking av propofol nivå i plasma via ekspiratorisk propofol måling. Sjekke ut samtidig modellert plasmakonsentrasjon, EEG karakteristika (nye algoritmer) og klinisk effekt i en eksperimentell setting hos pasienter i generell anestesti.
 • Kvalitetssikring av dagkirurgiske pasienter etter utskrivelse
  Etablere register for oppfølging av dagkirurgiske pasienter etter utskrivelse, og bruke store datamengder til å identifisere problemområder knyttet til smerte, kvalme og tretthet (fatigue). I neste omgang prøve ut målrettede intervensjoner mot identifiserte risikopasienter
 • Postoperativ smertelindring med tapentadol
  Utprøving av analgetikum, tapentadol versus oksykodon. Herunder utvikle algoritmer for å identifisere pre-operativt hvilke pasienter som har økt risiko for postoperative smerter.
 • Hypotermi profylakse perioperativt
  Teste ut pre-varming, varmeteppe, temodress hos gynekologiske operasjonspasienter. I tillegg kartlegge forekomst av perioperativ hypotermi ved keisersnitt, med tanke på fremtidige intervensjoner.
 • Smerte etter keisersnitt
  Kartlegge forekomst av smerte etter keisersnitt.
 • Langvarig smerte etter store traumer
  Kartlegge forekomst og risikofaktorer for smerte og kronisk smerte etter store traumer. Eventuelt designe intervensjoner og teste ut disse overfor høyrisiko pasienter.
 • Erector spinae blokade perioperativt
  Teste ut erector spinae blokade ved forskjellige typer kirurgiske inngrep
 • Dagkirurgi og smertebehandling i Libanon og Gaza
  Oppfølging og kartlegging av suksess knyttet til oppstartsprosjekter for dagkirurgi og smertebehandling i disse områdene.

Samarbeid

Institusjonelt

 • Professorer Pål Aksel Næss og Christine Gaarder, Avdeling for traumatologi, OUS
 • Professor Tone Rustøen, Institutt for Helse og Samfunn, UiO
 • Professor Torgeir Bruun Wyller, Delirium Group, UiO og OUS
 • Professor Hanne Storm, Pain Research Group, UiO
 • Professor Audun Stubhaug og Dr. Lars Petter Granan, Avdeling for smertebehandling, OUS
 • Professor Marit Lieng og Førsteamanuensis Katariina Laine, Avdeling for gynekologi og obstetrikk

Nasjonalt

 • Sykehusene i Skien, Kalnes og Trondheim
 • Professor Johan Kvalvik Stanghelle, Sunnaas Sykehus
 • Professor Petter C. Borchgrevink, Avdeling for smerte, St.Olav Hospital
 • Førsteamanuensis Ann-Chatrin Leonardsen, Høgskolen i Østfold
 • NORWAC: Norwegian Aid Committee for Palestinians

Internasjonalt

 • Professor Michel Struys gruppe, Groeningen, Belgium
 • Professorer Aneta Stefanovska og Peter McClintock, Braccia gruppe, Lancaster, UK
 • Professorer Marc van der Velde, Esther Podgatzki-Zahn og Stephan Schug, Prospect gruppen ESRA
 • Professor Lars Engebretsen og Dr. Brian Hainline, IOC
 • BBraun medical,Instrumentation (Edmon©) for exhaled propofol measurements
Publisert 29. apr. 2019 11:28 - Sist endret 9. sep. 2019 09:57

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Johan Ræder
 • Erlend Skraastad
 • Martin Braathen
 • Tomas Drægni
 • Torkjell Nøstdahl
 • Anne Holmberg
 • Ivan Rimstad
 • Mi Stjernberg
 • Harald Lenz
 • Marlin Comelon
 • Marie Sørenstua
 • Terje Dybvik
 • Jenny Bjørnstad
 • Gyda Østli
Detaljert oversikt over deltakere