Behandlingsprosesser i Mentaliseringsbasert terapi

Bakgrunn og formål

Emosjonelt ustabilt personlighetsforstyrrelse (EUPF) er en omfattende lidelse kjennetegnet av sterke følelsesmessige svingninger, høyt symptomtrykk, selvdestruktiv atferd, identitetsproblemer og ustabile forhold til andre mennesker. Et av kjerneproblemene ved EUPF antas å være en svekket mentaliseringsevne, og at dette bidrar til de store følelsesmessige og relasjonelle vanskene. Mentalisering betyr å forstå egne og andre menneskers handlinger som uttrykk for mentale tilstander, det være seg tanker, følelser, ønsker og drømmer. Mentaliseringsbasert terapi (MBT) fokuserer på mentaliseringssvikten og er en anerkjent og evidensbasert terapi for pasienter med EUPF. Nå trenger vi mer kunnskap om hva slags behandlingsprosesser som bidrar til et godt utbytte av behandlingen.

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilken rolle pasientenes mentaliseringsevne har for utbytte av MBT og i hvilken grad mentaliseringesevnen bedres gjennom behandling. Vi vil også undersøke hvordan samspill mellom pasient og terapeut kan bidra til å fremme gode behandlingsprosesser og utbytte.

Metode

Prosjektet er en prospektiv naturalistisk studie av pasienter med EUPF som behandles i et tre-årig MBT-program ved Personlighetspoliklinikken, Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS. Før behandling gjennomgår pasientene en grundig evaluering som omfatter kartlegging av symptomer, relasjonelle vansker og personlighetsfungering, samt spesialintervjuer for vurdering av mentaliseringsevne. De følges deretter opp med systematiske evalueringer hver 6. mnd under behandlingen, inkludert videoopptak av terapitimer. Prosjektet omfatter også en etterundersøkelse ca tre måneder etter avsluttet behandling, med re-evaluering av symptomer og gjentakelse av spesialintervjuer for vurdering av mentaliseringsevne, Noen deltakere vil også inviteres til et kvalitativt intervju om erfaringene med behandlingen.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Personlighetspoliklinikken ved Seksjon for Personlighetspsykiatri, OUS, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, OUS, og Institutt for klinisk medisin, UiO.

Kontakt

Prosjektleder

Behandlingsteam

Forskningsgruppe

Publisert 11. nov. 2020 17:43 - Sist endret 12. nov. 2020 09:13