NorAMP-Prosjektet

The Norwegian Multicenter Study of the DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders.

Formålet med denne studien er å evaluere validitet, reliabilitet og klinisk nytte av den alternative modellen for personlighetsforstyrrelser (AMP) i DSM-5 (DSM-5, 2013). Denne modellen bryter med den tradisjonelle, kategoriske tilnærmingen til diagnostisering av personlighetsforstyrrelser. Til manges overraskelse ble denne modellen ikke tatt inn i den offisielle versjonen av DSM-5 i 2013. Begrunnelsen var at de foreslåtte endringene ikke hadde tilstrekkelig empirisk støtte, og modellen ble henvist til «Section III» som en alternativ modell for videre utprøving

De to grunnpilarene i denne modellen er en dimensjonal måling av alvorlighetsgrad («A-kriteriet»), samt en beskrivelse av personlighetstrekk («B-kriteriet»). I A-kriteriet måles graden av svekkelse av personlighetsfungering innen to hoveddomene; «Selvet» og «Interpersonlig». Dette er operasjonalisert gjennom Skalaen for Nivå av Personlighetsfungering eller «Level of Personality Functioning Scale (LPFS)» (Bender, Morey, & Skodol, 2011), mens B-kriteriet måles gjennom 5 domener av personlighetstrekk (Krueger, Derringer, Markon, Watson, & Skodol, 2012). Man kan si at personlighetsforstyrrelser her defineres av peronlighetsfungering og beskrivelse av personlighetstrekk.

I motsetning til  trekkmodellen fantes det ingen instrumenter for måling av LPFS da den alternative modellen ble lansert. Hovedtyngden i forskningsaktiviteten har vært fokusert på B-kriteriet. I dag er imidlertid flere instrumenter for måling av LPFS utviklet. Blant annet har arkitektene bak LPFS utviklet «SCID-5-AMPD-1», et semi-strukturert intervju som nå er oversatt til norsk. Dette instrumentet benyttes i vår studie.

Studien er en multi-senter studie som omfatter Namsos sykehus, Sykehuset Vestfold, AHUS, Lovisenberg Sykehus, Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus. I alt 317 deltakere er inkludert, hvorav 35 utgjør «ikke-kliniske kontroller».  Resultatene fra intervjuet blir sammenlignet med resultater fra andre kliniske undersøkelser slik som SCID-II, M.I.N.I. og en rekke selvutfyllingsskjemaer. Dette gir grunnlag for en grundig undersøkelse av de psykometriske egenskapene til instrumentet, hvilket ikke er kartlagt tidligere. Gjennom bruk av instrumentet undersøkes også strukturen i LPFS. Studien vil gi et viktig bidrag for videreutvikling av den alternative modellen i DSM-5, hvilket også sannsynligvis påvirker utviklingen av ICD-11.

I slutten av 2020 var det fem artikler fra NorAMP som har blitt publisert. Den første studien handler om interrater reliabiliteten av SCID-5-AMPD-1 (Buer Christensen, Paap et al. 2018). Denne studien hadde en «dobbel design» og inkluderte både en videobasert observasjonsmetode og en test-retest metode. For å kartlegge om nivå av personlighetsfungering kan vurderes pålitelig, ble 17 intervjuer videofilmet, mens 33 pasienter ble intervjuet av to uavhengige ratere med maks to ukers intervall. Begge metodene viste at nivå av personlighetsfungering lar seg teste pålitelig, men at det var rom for justeringer av modellen. Vi testet også den anbefalte diagnoseterskel for PF i modellen, der en moderat begrensning av personlighetsfungering var satt som nedre grense (Buer Christensen, Hummelen et al. 2019). Våre funn støtter dette, men med visse forbehold. Særlig fant vi at mange pasienter med antisosial og unnvikende PF ikke ble fanget opp for videre utredning og derved mulighet for behandling. Det foreslås derfor endringer for en mer optimal diagnoseterskel. Den tredje artikkelen fokuserte på sammenhengen mellom personlighetsfungering og psykososial fungering (Buer Christensen, Eikenaes et al. 2019). Gjennom en serie regresjonsanalyser fant vi også at LPFS var en betydelig sterkere prediktor for psykososial funksjon enn DSM-IV-kriteriene. Innen LPFS var selvrelatert svekkelse den sterkeste prediktoren. Studien ga viktig empirisk støtte til AMPD, men foreslo også noen revisjoner av kriterium A.

I en studie om de psykometriske egenskapene av SCID-5-AMPD-I (Hummelen, Braeken et al. 2020), fant vi støtte for at de 12 LPFS indikatorene danner et endimensjonal konstrukt som kan måles pålitelig over et bredt spekter av den latente skalaen (personlighetsfungering). Item respons teori modellering viste at terskelparametere for de 12 indikatorene for LPFS økte gradvis over den latente skalaen, noe som indikerer at de fem LPFS-nivåene oppfører seg som forventet. Forskjellen  mellom nivå 2 og nivå 3 var imidlertid svært liten.  

I den femte artikkelen undersøkte vi sammenhengen mellom hjerteratevariabilitet (HRV) og LPFS (Eikeseth, Sætren et al. 2020). I motsetning til det vi forventet, var lavere HRV ikke forbundet med større svekkelse av personlighetsfungering. Test-retest reliabiliteten av HRV var på lik linje med rest-retest reliabiliteten i tidligere studier av ikke-kliniske utvalg. Vi konkluderte med at HRV må måles minst to ganger for å oppnå pålitelige estimater, spesielt når det gjelder pasienter med mer alvorlig personlighetsforstyrrelse, muligens fordi disse pasientene er mer sensitive for den interpersonlige konteksten før og under HRV målingene.

Kontakt

Gruppen knyttet til «Den norske multisenterstudie for den Alternative modellen for personlighetsforstyrrelser i DSM-5» består av forskere og forskningsinteresserte klinikere ved fire forskjellige helseforetak: Sørlandet sykehus, Oslo universitetssykehus, Sykehus i Vestfold, og Sykehuset Namsos. Gruppen samarbeider med sentrale amerikanske forskere, Andrew Skodol og Donna Bender.

Prosjektleder

Benjamin Hummelen, Seksjon for behandlingsforskning, Avdeling for forskning og utvikling, Oslo Universitetssykehus. Uxbeum@ous-hf.no

Samarbeidspartnere

 • Tore Buer Christensen, MD, PhD, Overlege, Sørlandet sykehus
 • Tor Erik Nysæter, PhD,  Psykologspesialist,  Sørlandet Sykehus
 • Sara Germans, PhD, Første amanuensis, Institutt for psykisk helse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og psykiater ved Sykehuset i Namsos.
 • Ingeborg Eikenæs, PhD, Overlege/forsker, Sykehuset i Vestfold og Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus
 • Muirne Paap, PhD, psykolog, første amanuensis ved Universitetet i Groningen, Nederland.
 • Donna Bender, MD,  Director of Counseling and Psychological Services, Tulane University.
 • Andrew E. Skodol, MD, Research Professor of Psychiatry, University of Arizona
 • Geir Pedersen, PhD, seniorforsker , Oslo Universitetssykehus
 • Kjetil Bremer, Psykologspesialist, Oslo universitetssykehus
 • Kristoffer Walther, Psykologspesialist, Oslo universitetssykehus
 • Elfrida Kvarstein, MD, PhD, Seksjonsoverlege / 1. Amanuensis, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus

Litteratur

 • Bender, D. S., Morey, L. C., & Skodol, A. E. (2011). Toward a model for assessing level of personality functioning in DSM-5, part I: a review of theory and methods. J Pers Assess, 93(4), 332-346. doi:10.1080/00223891.2011.583808
 • DSM-5. (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Vol. Fifth, pp. 767 - 771). Arlington, Va.: American Psychiatric Association.
 • Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., Watson, D., & Skodol, A. E. (2012). Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM-5. Psychol Med, 42(9), 1879-1890. doi:10.1017/s0033291711002674
 • Buer Christensen, T., et al. (2019). "Level of personality functioning as a predictor of psychosocial functioning-Concurrent validity of criterion A." Personality Disorders: Theory, Research, & Treatment: Advance online publication.
 • Buer Christensen, T., et al. (2019). "Evaluation of Diagnostic Thresholds for Criterion A in the Alternative DSM-5 Model for Personality Disorders." Journal of Personality Disorders: 1-22.
 • Buer Christensen, T., et al. (2018). "Interrater Reliability of the Structured Clinical Interview for the DSM–5 Alternative Model of Personality Disorders Module i: Level of Personality Functioning Scale." Journal of Personality Assessment 100(6): 630-641.
 • Eikeseth, F. F., et al. (2020). "The test-retest reliability of heart rate variability and its association with personality functioning."  11: 1108.
 • Hummelen, B., et al. (2020). "A Psychometric Analysis of the Structured Clinical Interview for the DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders Module I (SCID-5-AMPD-I): Level of Personality Functioning Scale." 1073191120967972.
Publisert 17. jan. 2018 10:28 - Sist endret 31. mai 2021 15:29