NorAMPD-Prosjektet

«Norwegian AMPD multi-site project» - Diagnostikk av personlighetsforstyrrelse.

Formålet med denne studien er å evaluere validitet, reliabilitet og klinisk nytte av den alternative modellen for personlighetsforstyrrelser (AMPD) i DSM-5 (DSM-5, 2013). Denne modellen bryter med den tradisjonelle, kategoriske tilnærmingen til diagnostisering av personlighetsforstyrrelser. Til manges overraskelse ble denne modellen ikke tatt inn i den offisielle versjonen av DSM-5 i 2013. Begrunnelsen var at de foreslåtte endringene ikke hadde tilstrekkelig empirisk støtte, og modellen ble henvist til «Section III» som en alternativ modell for videre utprøving

De to grunnpilarene i denne modellen er en dimensjonal måling av alvorlighetsgrad («A-kriteriet»), samt en beskrivelse av personlighetstrekk («B-kriteriet»). I A-kriteriet måles graden av svikt i personlighetsfungering innen to hoveddomene; selv-funksjon, og interpersonlig funksjon. Dette er operasjonalisert gjennom Level of Personality Function Scale (LPFS) (Bender, Morey, & Skodol, 2011), mens B-kriteriet måles gjennom 5 domener av personlighetstrekk (Krueger, Derringer, Markon, Watson, & Skodol, 2012). Man kan si at personlighetsforstyrrelser her defineres av peronlighetsfungering og beskrivelse av personlighetstrekk.

I motsetning til  trekkmodellen fantes det ingen instrumenter for måling av LPFS da den alternative modellen ble lansert. Hovedtyngden i forskningsaktiviteten har vært fokusert på B-kriteriet. I dag er imidlertid flere instrumenter for måling av LPFS utviklet. Blant annet har arkitektene bak LPFS utviklet «SCID-5-AMPD 1», et semi-strukturert intervju som nå er oversatt til norsk. Dette instrumentet benyttes i vår studie.

Studien er en multi-senter studie som omfatter Namsos sykehus, Sykehuset Vestfold, AHUS, Lovisenberg Sykehus, Sørlandet sykehus og OuS. I alt 317 deltakere er inkludert, hvorav 35 utgjør «friske kontroller».  Resultatene fra intervjuet blir sammenlignet med resultater fra andre kliniske undersøkelser slik som SCID-II, M.I.N.I. og en rekke selvutfyllingsskjemaer. Dette gir grunnlag for en grundig undersøkelse av de psykometriske egenskapene til instrumentet, hvilket ikke er kartlagt tidligere. Gjennom bruk av instrumentet undersøkes også strukturen i LPFS. Studien vil gi et viktig bidrag for videreutvikling av den alternative modellen i DSM-5, hvilket også sannsynligvis påvirker utviklingen av ICD-11. Resultatene publiseres fra og med 2018.

Kontakt

Gruppen knyttet til «Den norske multisenterstudie for den Alternative modellen for personlighetsforstyrrelser i DSM-5» består av forskere og forskningsinteresserte klinikere ved fire forskjellige helseforetak: Sørlandet sykehus, Oslo universitetssykehus, Sykehus i Vestfold, og Sykehuset Namsos. Gruppen samarbeider med sentrale amerikanske forskere, Andrew Skodol og Donna Bender.

Prosjektleder

Benjamin Hummelen, Seksjon for behandlingsforskning, Avdeling for forskning og utvikling, Oslo Universitetssykehus. Uxbeum@ous-hf.no

Samarbeidspartnere

 • Tore Buer Christensen, MD, Overlege, Sørlandet sykehus
 • Tor Erik Nysæter, PhD,  Psykologspesialist,  Sørlandet Sykehus
 • Sara Germans, PhD, Første amanuensis, Institutt for psykisk helse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og psykiater ved Sykehuset i Namsos.
 • Ingeborg Eikenæs, PhD, Overlege/forsker, Sykehuset i Vestfold
 • Muirne Paap, PhD, psykolog, første amanuensis ved Universitetet i Groningen, Nederland.
 • Donna Bender, MD,  Director of Counseling and Psychological Services, Tulane University.
 • Andrew E. Skodol, MD, Research Professor of Psychiatry, University of Arizona
 • Geir Pedersen, PhD, seniorforsker , Oslo Universitetssykehus
 • Kjetil Bremer, Psykologspesialist, Oslo universitetssykehus
 • Kristoffer Walther, Psykologspesialist, Oslo universitetssykehus
 • Elfrida Kvarstein, MD, PhD, Seksjonsoverlege / 1. Amanuensis, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus

Litteratur

 • Bender, D. S., Morey, L. C., & Skodol, A. E. (2011). Toward a model for assessing level of personality functioning in DSM-5, part I: a review of theory and methods. J Pers Assess, 93(4), 332-346. doi:10.1080/00223891.2011.583808
 • DSM-5. (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Vol. Fifth, pp. 767 - 771). Arlington, Va.: American Psychiatric Association.
 • Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., Watson, D., & Skodol, A. E. (2012). Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM-5. Psychol Med, 42(9), 1879-1890. doi:10.1017/s0033291711002674
Publisert 17. jan. 2018 10:28 - Sist endret 25. jan. 2019 13:08