SIPP prosjektet

Validering av Severity Indices of Personality Problems (SIPP)

Spørreskjemaet Severity Indices of Personality Problems (SIPP) er et relativt nytt instrument, utviklet for å måle individuelle forskjeller i det man anser som ”kjernekomponenter” ved personlighetsforstyrrelser (Andrea et al., 2007; Verheul et al., 2008). Dette representerer et vesentlig supplement til dagens kategoriske klassifiseringer av denne type lidelser. Spørreskjemaet er benyttet i en rekke kliniske sammenhenger, og har vist seg som et lovende og nyttig instrument. Tolkninger av skårer fra instrumentet er imidlertid avhengig av hva som er ”normal” variasjon i den populasjonen instrumentet benyttes, og hva som er å regne som høye eller lave skårer.

For å kunne trekke slutninger fra skårer på SIPP er man avhengig av estimater for variasjon og gjennomsnittskårer fra et ikke-klinisk utvalg som det er rimelig å sammenligne med. Tidligere fantes bare slike estimater fra Nederland, og det var uvisst i hvilken utstrekning disse kunne generaliseres til norske forhold. Det var derfor behov for en undersøkelse fra et tilfeldig utvalgt norsk normalutvalg. Denne studien er nå avsluttet (Pedersen et al., 2017).

Med et norsk normeringsmateriale vil pasienter få et bedre grunnlag for vurderinger av hva som anses som høye eller lave skårer på instrumentet. Dette vil representere en kvalitetssikring av instrumentet når klinikere skal trekke slutninger av slike skårer. Validiteten av instrumentet må likevel undersøkes i flere sammenhenger. Man må se om det er sensitivt for endring, og om det er sensitivt for alvorlighetsgrad av psykiske lidelser. Man må også avdekke om instrumentet er sensitivt for gruppeforskjeller, for eksempel om det er i stand til å avdekke forskjeller mellom emosjonelt ustabil- og unnvikende personlighetsforstyrrelse, eller personlighetsforstyrrelse og ruslidelser.

I en planlagt artikkelsamling vil disse spørsmålene besvares, noe som vil danne grunnlaget for en god validering av instrumentet. Til nå er følgende artikler publisert:

  • Pedersen G, Arnevik E, Walderhaug E, Hummelen B & Wilberg T (2017). Psychometric Properties of the Severity Indices of Personality Problems (SIPP) in Two Samples: A Norwegian Community Sample and Clinical Samples of Patients With and Without Personality Disorders. European Journal of Psychological Assessment. DOI: 10.1027/1015-5759/a000436
  • Arnevik EA, Pedersen G, Walderhaug E, Lien I, Wilberg T & Hummelen B (2019). Measuring personality problems in patients with substance use disorders: a cross-sample validation. Journal of Dual Diagnosis, 15, 324-332. doi: 10.1080/15504263.2019.1668583
  • Paap M.C.S., Hummelen B, Arnevik E.A, Walderhaug E, Wilberg T, Berghuis H, Hutsebaut J & Pedersen G (2020). A multi-center psychometric evaluation of The Severity Indices of Personality Problems 118 (SIPP-118): Do we really need all those facets? Quality of Life Research, https://link.springer.com/article/10.1007/s11136-020-02654-8

Prosjektgruppen

  • Espen Ajo Arnevik (prosjektleder) - Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Geir Pedersen - Seksjon for Personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, Oslo universitetssykehus / NORMENT part UiO, Institutt for Klinisk Medisin, UiO.
  • Theresa Wilberg - Seksjon for behandlingsforskning, Avdeling for forskning og utvikling, Oslo Universitetssykehus
  • Espen Walderhaug - Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung, Oslo Universitetssykehus
  • Benjamin Hummelen - Seksjon for behandlingsforskning, Avdeling for forskning og utvikling, Oslo Universitetssykehus

Referanser

  • Andrea, H., Verheul, R., Berghout, C., Dolan, C., Vanderkroft, P., Busschbach, J., Bateman, A., & Fonagy, P. (2007). Measuring the Core Components of Maladaptive Personality: Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118) - The first technical report. Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders (VISPD) Medical Psychology and Psychotherapy, Netherlands.
  • Verheul, R., Andrea, H., Berghout, C. C., Dolan, C., Busschbach, J. J., van der Kroft, P. J., Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2008). Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118): development, factor structure, reliability, and validity. Psychological Assessment, 20, 23–34.

 

Publisert 21. des. 2017 11:10 - Sist endret 16. sep. 2021 14:41