Behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse – en pilotstudie

Kombinert gruppe- og individualterapi for pasienter med engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse er en svært vanlig lidelse, både i den generelle befolkningen og blant pasienter i spesialisthelsetjenesten. Det dreier seg om personlighetsproblemer preget av skyhet, sosial tilbakeholdenhet, en følelse av mindreverd og utilstrekkelighet. Det typiske er at man lengter etter sosial kontakt, men er overfølsom for avvisning og kritikk og av den grunn har en tendens til å unngå relasjoner med andre. Slike problemer medfører ofte mye lidelse, ensomhet og isolasjon og betydelige vansker når det gjelder utdannelse og arbeid.  Likevel har denne formen for personlighetsforstyrrelse vært forskningsmessig neglisjert. Per i dag er det mangel på utvikling og systematisk evaluering av behandling som retter seg spesifikt mot denne typen problemer. Engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse kan være mer eller mindre alvorlig og det er særlig hos personer med moderate til alvorlige funksjonsproblemer man står overfor behandlingsmessige utfordringer.

Dette prosjektet er en pilotstudie som omfatter utvikling og evaluering av et behandlingsprogram for pasienter med engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse. Prosjektet foregår på Personlighetspoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) i samarbeid med Seksjon for behandlingsforskning, Avd. for forskning og utvikling ved OUS og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo (UiO).

Ca 30 inkluderte pasienter har fått tilbud om 1 eller 2 års kombinert gruppe- og individualterapi. Behandlingstilnærmingen er en kombinasjon av modifisert mentaliseringsbasert terapi og interpersonlig metakognitive terapi. Pasientene gjennomgikk grundige kliniske evalueringer før, under og ved avslutning av terapien, i tillegg til oppfølgingsundersøkelser etter 3 mndr og ett år. Evalueringen av pasientene omfatter et bredt spekter av fenomener som symptomer, funksjonsproblemer, personlighetsfungering, tilknytningsstil, følelsesbevissthet og reflekterende funksjon. Prosjektet inkluderer både kvantitative og kvalitative metoder i form av dybdeintervjuer med pasientene ved oppfølgingsundersøkelsene. På denne måten kan kvantitative målinger av det kliniske forløpet kombineres med pasientenes subjektive erfaringer med behandlingen og opplevelse av evt. endring. Prosjektet gir også mulighet for studier av psykoterapiprosesser. Resultatene fra pilotstudien vil bidra til videreutvikling av behandlingen og generere hypoteser som kan testes i større studier. Datainnsamlingen er avsluttet og prosjektet er i analysefasen.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Personlighetspoliklinikken ved Seksjon for Personlighetspsykiatri, OUS, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, OUS, og Institutt for klinisk medisin, UiO.

Kontakt

Prosjektleder

Behandlingsteam

Forskningsgruppe

Publisert 21. des. 2017 09:07 - Sist endret 11. nov. 2020 17:52