English version of this page

Registerforskning om selvmord og villet egenskade

Forskningsgruppen bruker data lagret i forskjellige nasjonale registre for å studere selvmord og villet egenskade. Kunnskap fra slike storskala befolkningsstudier kan gi robust innsikt og danne grunnlag for utvikling av effektive forebyggingsstrategier.

Om gruppen

Selvmord og villet egenskade er viktige folkehelseproblemer i Norge og mange andre land.

Storskala befolkningsstudier er verdifulle kilder til kunnskap som grunnlag for utvikling av effektive strategier for forebygging. Siden slik kunnskap i stor grad mangler i Norge, ønsker vi å bruke norske nasjonale registre som unike kilder til å systematisk studere selvmord og villet egenskade.

Den store mengden av persondata lagret i forskjellige nasjonale registre, vil gjøre det mulig å hente ut data på individnivå med mange variabler for å studere de kontekstuelle påvirkningene på risiko for selvmordsatferd.

Gruppen er en del av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Prosjekter

Denne nylig etablerte forskningsgruppen har som formål å gjennomføre en rekke longitudinelle populasjonsbaserte studier om selvmord og villet egenskade. Vi ønsker å belyse en rekke fundamentalt viktige problemstillinger omkring selvmord i Norge gjennom spesifikke prosjekter som blant annet inkluderer:

  • Validering av datakvaliteten for selvmord og villet egenskade i de norske helseregistrene
  • Betydningen av sentrale sosio-demografiske faktorer samt somatisk og psykisk helsetilstand for selvmord og villet egenskade
  • Evaluering av forløpet etter og risikoen for gjentatt suicidal atferd hos mennesker som er behandlet for villet egenskade
  • Selvmord og villet selvskade i innvandrerbefolkningen i Norge
  • Selvmord og villet egenskade i forhold til forskjeller i sosioøkonomisk status
  • Suicidal atferd og psykososial funksjon assosiert med dødsfall hos nærstående og negative livshendelser.

Ved å knytte flere nasjonale registre sammen kan vi gjennomføre en av de største og mest omfattende undersøkelsene av suicidal atferd på verdensbasis.

Resultater og innsikter hentet fra de foreslåtte forskningsaktivitetene vil i stor grad bidra til økt forståelse av selvmord og villet egenskade i Norge, og vil være et solid fundament for videre forskning på temaet.

Funnene vil også ha stor betydning for planlegging og videreutvikling av helsetjenestetilbud og intervensjonsstrategier med henblikk på å redusere tap av liv og livskvalitet.

Publisert 8. jan. 2015 10:10 - Sist endret 14. okt. 2021 15:09

Kontakt

Gruppeleder