English version of this page

Sikkerhetspsykiatri

Sikkerhetspsykiatrisk forskningsgruppe ved NORMENT har en tverrrfaglig tilnærming til studiet av vold og aggresjon ved alvorlige psykiske lidelser.

Om gruppen

Hovedfokus for forskningen vår er å undersøke hvordan biopsykososiale forhold påvirker voldsrisiko ved psykoselidelser.

Dette gjør vi ved å kombinere grundig klinisk karakteristikk med avansert hjerneavbildning og registerdata.

Videre ser vi på hvordan våre funn kan ha betydning for rettspsykiatri, i skjæringspunktet mellom jus og nevrovitenskap.

Mål

Hovedmålet til forskningsgruppen vår er å kombinere avansert MR-metodologi med en innovativ symptom-orientert tilnærming for å forstå de bakenforliggende nevrobiologiske mekanismene til vold og aggresjon ved alvorlige psykiske lidelser. Vi kombinerer denne kunnskapen med sosiale og psykologiske faktorer for å øke nøyaktighet av voldsprediksjon.

Et sekundærmål er å knytte denne forskningen til den unike norske medisinske modellen for kriminell kapasitet relatert til psykiske lidelser.

Vi har et sterkt fokus på de etiske og juridiske aspektene ved vår forskning og er opptatt av å ikke redusere kompleks menneskelige adferd til mekanistiske biomarkører.

Vårt langsiktige mål er at vår forskning skal bidra til å styrke pasientenes juridiske rettigheter og redusere antall voldshandlinger begått av personer med psykotiske lidelser og stigmaet forbundet med vold ved alvorlige psykiske lidelser.

Samarbeidspartnere

Forskningsgruppen vår er en del av NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser) som er et senter for fremragende forskning ledet av professor Ole A. Andreassen. Vi samarbeider tett med andre forskningsgrupper innenfor senteret og er organisert under professor Ingrid Agartz som er kjerneforsker innen hjerneavbildning. Vi har også et formelt samarbeid med brukerorganisasjon med SFF NORMENTs brukerråd.

Vi har et tett forskningssamarbeid med Sikkerhets-, fengsels- og rettpsykiatri nasjonalt kompetansesenternettverk (SIFER) med førsteamanuensis Christine Friestad (Oslo), førsteamanuensis Ragnhild Johansen (Trondheim) og jusprofessor Linda Gröning (Bergen).

Vi samarbeider med og har PhD-stipendiater fra kliniske sikkerhetsavdelinger på Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold.

Gjennom våre forskningsprosjekter har vi et nettverk av nasjonale og internasjonale vitenskapelige samarbeidspartnere og rådgivere innen MR-metodologi, sikkerhetspsykiatri, filosofi og strafferett.

 

Publisert 13. nov. 2018 10:35 - Sist endret 12. jan. 2022 10:43

Kontakt

Gruppeleder