Prosjekter

Her finner du en oversikt over forskergruppens pågående prosjekter .

 • A randomized controlled trial to evaluate the effect of nurse led follow up after being a patient in the intensive care unit.
  Prosjektet vil undersøke om en intervensjon der intensivpasientene får oppfølgingssamtaler med intensivsykepleier tre ganger etter utskrivelse fra intensivavdeling fører til mindre post-traumatisk stressymptomer, øket opplevelse av mening og sammenheng (”sense of coherence”(SOC)), mindre smerter og bedret livskvalitet sammenliknet med en kontrollgruppe som får standard oppfølging. Håp, angst og depresjon vil også bli undersøkt.
 • Symptoms and quality of life in cancer patiens receieving chemotherapy or radiation treatment.
  Pasienter med hode hals kreft og bryst kreft som starter med strålebehandling og pasienter med eggstokk kreft og tarmkreft som starter med cellegift behandling blir fulgt et halvt år med hensyn til symptomer og livskvalitet. Deres pårørende er også inkludert og fyller ut spørreskjema i forhold til deres symptombelastning og hvordan det oppleves å være pårørende gjennom et behandlingsforløp.
 • After the terrorist attack July 22, 2011. 
  En undersøkelse om de faglige utfordringene, opplevd støtte og personlige reaksjoner hos innsatspersonell (helsepersonell, politi, brannvesen, forsvar og frivillige).
 • Symtoms and quality of life in COPD patients.
  Symptomer og livskvalitet undersøkes hos pasienter med KOLS gr.2-4. Pasientene følges over et år, og immunologiske og genetiske forhold vil også kartlegges og blant annet ses på sammen med symptombelastning.
 • An intervention study to evaluate the effect of systematic pain management of various groups of intensive care patients.
  En systematisk smertevurdering ved hjelp av pålitelige smertekartleggingsverktøy er innført på voksne intensivpasienter, og det evalueres om intervensjonen har effekt på liggetid, respiratortid, medikamentbruk og sedasjonsnivå. Personellets etterlevelse av intervensjonen, samt brukervennlighet og klinisk nytte evalueres også. I tillegg kartlegges smerteforekomst og smerteintensitet.
 • Recovery and rehabiliation after lung cancer surgery.
  Pasienter som har gjennomgått kirurgi etter lungekreft følges over et år etter operasjonen. Symptomer og livskvalitet kartlegges og et utvalg av pasientene intervjues i forhold til hvordan de opplever overflytningen til lokalsykehus.
 • Symptoms, stress and quality of life in the family caregiver of the intensive care patient. Pårørende til en intensivpasient følges over et år etter innleggelse i forhold til stress, livskvalitet, håp og symptomer (angst, depresjon, smerte, søvnforstyrrelser, fatigue). Pårørendes symptomutvikling og nivå av stress vil også kobles sammen med pasientens sykdomstilstand.
 • Neuropathy, pain and quality of life in intensive care patients.
  En prospektiv, longitudinell studie for å kartlegge forekomst og konsekvenser av smerter, nevropati, livskvalitet og andre symptomer etter tre måneder og ett år etter utskrivelse fra intensivavdeling. Det anvendes spørreskjema og smertedagbok.
 • 2012 Cardpain-study: A randomized controlled trial to evaluate the effect of an intervention to enhance patients’ pain management after discharge from Cardiac surgery.
  Effekten av en ny informasjonsbrosjyre som underviser pasienter om smerter og smertelindring etter hjerteoperasjon blir evaluert i en prospektiv, longitudinell randomisert kontrollert studie.
 • Assessment of nursing intensity with Nursing Activities Score (NAS) in Norwegian intensive care units.
  Sykepleieintensiteten blir beskrevet ved å prøve ut instrumentet NAS i forhold til sykepleiebemanning på intensivenheter. Det vil også utvikles en modell for å analysere virksomheten ved å kartlegge indikatorer for benchmarking. I benchmarking skal NAS og andre kriterier inngå, samt bemanningstall og kostnader i direkte pleie av intensivpasienter og vises i en web-løsning. NAS vil også bli validitets- og reliabilitetstestet.
 • The prevalence and trajectories of coexisting symptoms (symptom clusters) and their effects on activities of daily living and quality of life before and after discharge from the intensive care unit – and patient perspectives on the communication of their experiences of symptoms to clinicians and the competence of clinicians in communicating with intensive care patients.
  Studien er under oppstart og vil ha en del med spørreskjema og en kvalitativ del med intervjuer av pasienter, leger og sykepleiere.
 • Spirituality and how to find meaning after treatment in the intensive care unit- a qualitative study.
  Pasienter  blir  intervjuet om opplevelser og erindringer etter å ha vært i kunstig koma og om meningen det gir med vekt på åndelige opplevelser.
 • Alcohol, psychoactive substances and injuries in the emergency department. Ulike prosjekt innen rus, somatisk sykdom eller skader, samt rus og trafikk.

 

Publisert 19. feb. 2014 13:15 - Sist endret 21. mai 2015 15:47