English version of this page

Terapikontroll av legemidler

Målet med legemiddelbehandling er å oppnå best mulig effekt og fravær av bivirkninger av legemiddelet hos den enkelte pasient. Klinisk farmakologi er studiet av omsetning (evnen til å absorbere, distribuere, metabolisere og utskille legemiddelet) og virkning av legemidler på menneskekroppen. 

Den samme dosen av et legemiddel gitt til forskjellige pasienter kan gi opphav til variasjon i serumkonsentrasjon og dermed også i klinisk effekt. Det er ofte en lovmessig sammenheng mellom serumkonsentrasjonen av et legemiddel og legemiddelresponsen. Måling av serumkonsentrasjon kan derfor anvendes i terapikontroll av legemidler. Ulike genvarianter som koder for proteiner av betydning for metabolisme, transport og effekt av legemidler kan forklare noe av forskjellene i serumkonsentrasjon.

Forskergruppen arbeider med optimalisering av legemiddelbehandling ved bruk av terapikontroll (serumkonsentrasjonsmålinger), farmakogenetiske analyser og effektmål (for eksempel blodtrykksmåling, QTc-måling og bivirkningsregistreringer) ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og SSE.

Prosjekter

 • Målinger av serum-metadon konsentrasjon og korrigert QT-tid før og etter bytte fra rasemisk metadon til R-metadon hos LAR-pasienter  (Ullevål)
 • Målinger av serumkonsentrasjoner av blodtrykksenkende legemidler og blodtrykk hos pasienter som behandles for hypertensjon (Ullevål)
 • Prosjekter vedrørende betydning av bruk av alkohol og andre rusgivende stoffer for somatisk sykdom (Ullevål)
 • Terapikontroll av antiepileptika for ulike pasientgrupper, med studier av farmakokinetisk variabilitet, i tillegg til studier for å koble dette sammen med effekt og tolerabilitet for optimalisert behandling og bedre pasientsikkerhet (SSE)
Publisert 12. okt. 2017 10:48 - Sist endret 29. apr. 2021 09:15

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Mimi Stokke Opdal
 • Peter Krajci senior
 • Lill Dannevig Müller
 • Stine Rognstad
 • Ingebjørg Gustavsen
 • Cecilie Landmark Johannessen
 • Svein Ivar Johannessen
 • Margrete Larsen Burns
 • André Gottås
Detaljert oversikt over deltakere