English version of this page

Translasjonsforskning ved psykoselidelser

Gruppen fokuserer på sammenhengen mellom genetisk risiko, miljømessige faktorer og biologiske variabler, og hvordan disse er relatert til kliniske sykdomsformer og hjerneorganiske forhold ved alvorlige psykiske lidelser.

Formål

Gruppen ønsker å kartlegge årsaker og identifisere sykdomsmekanismer ved schizofreni og bipolar lidelse ved hjelp av et translasjonsperspektiv. Hovedfokus er på genetiske faktorer, siden alvorlige psykiske lidelser har en høy grad av arvelighet, men få genetiske faktorer er kjent. Det er også liten kunnskap om hvordan genetiske faktorer er relatert til miljømessige risikofaktorer. Videre er sammenhengen til forskjellige sykdomskjennetegn hos pasienter, inkludert kliniske, kognitive og hjerneorganiske forhold ukjent. Gjennom å kartlegge slike sammenhenger er målet å skaffe mer kunnskap om sykdomsmekanismer. Medikamenter er en viktig del av behandlingen av sykdommene, og et delmål for gruppen er å skaffe mer kunnskap om hvordan medikamentene virker og hvordan bivirkninger oppstår.

Forskningsfokus

  • Oppdage nye sykdomsgener ved alvorlige psykiske lidelser gjennom deltakelse i internasjonale konsortium, med spesiell interesse for polygene effekter.

  • Utforske sykdomsgener og undersøke sammenheng til kliniske, kognitive og hjerneorganiske endringer i godt beskrevet klinisk materiale. Til dette brukes biostatistiske metoder og analyseverktøy.

  • En viktig del av aktiviteten er å studere virkningsmekanismen ved medikamenter. For tiden er fokus på immunsystemet; hvilke gener som påvirker dette, hvordan det har sammenheng med psykiske symptomer over tid, og hvilken rolle medikamenter spiller for denne sammenhengen.

  • Vi ønsker også å studere forskjeller og likheter mellom sykdomsgrupper, og dermed skaffe kunnskap om hva som er sykdomsspesifikke prosesser og hva som er fenotype-relaterte prosesser.

Prosjekter

  • Polygen arkitektur: Vi bruker store internasjonale genetikkstudier sammen med nye analyseverktøy for å identifisere det polygene bidrag til sykdomsutvikling ved bipolar lidelse, schizofreni og relaterte lidelser.

  • Genotype-fenotype mapping: Vi kartlegger det kliniske og hjerneorganiske korrelat til genetiske sårbarhetsfaktorer i godt beskrevet nasjonale og lokale kohorter av pasienter, og hvordan dette er relatert til forløp.

  • Immunsystem. Vi har en serie med studier som studerer genetiske varianter, serum-markører, medikamenter samt hjernemekanismer relatert til forskjellige aspekter av immunsystemet.

  • Psykose på tvers av lidelser. Vi har flere studier på utviklingsforstyrrelser og aldringsprosesser for å finne fellesnevnere for utvikling av psykoser.

Samarbeid

Gruppens virksomhet er del av K.G. Jebsen Senter for Psykoseforskning og en aktiv del av TOP-studien ved Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS), hvor Ingrid Melle, Ingrid Agartz, Srdjan Djurovic, Kjetil Sundet fra Oslo, og Vidar M. Steen, Stephanie Le Hellard fra UiB er medlemmer i ledergruppa.

Studiene krever et stort klinisk materiale, og TOP samarbeider derfor med flere sykehus over hele landet, gjennom den nasjonale satsingen på alvorlige psykiske lidelser. I tillegg har gruppen omfattende samarbeid med mange europeiske og amerikanske forskere.

Forskningen finansieres hovedsakelig av Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst RHF og KG Jebsen stiftelsen, samt UiO og OUS.

 

Publisert 28. sep. 2012 11:29 - Sist endret 6. juni 2018 13:53