Prosjekter og utvalgte publikasjoner

Her finner du litt om de prosjektene forskergruppen er involvert i og et utvalg av våre publikasjoner.

Prosjekter

Vi arbeider med en rekke prosjekter innen ulike fagområder:

Traumepopulasjon

Vi har i en årrekke drevet registerbaserte studier på traumepopulasjonen behandlet i vårt sykehus for å evaluere effekten av endringer i behandlingen for de alvorligst skadde pasientene. Dette har resultert i flere fullførte og pågående doktorgradsprosjekter innen behandling av pasienter med bukskader med spesielt fokus på effekt av systemutvikling, opplæring, initial tilnærming og spesifikke tiltak for enkeltskader som lever- og miltskader.

For tiden har seniorforskerne i forskningsgruppen formelt veilederansvar i fem doktorgradsprosjekter i tillegg til bidrag inn i flere andre doktor- og mastergradsprosjekter. Forskergruppen har også tidligere og nåværende veiledningsoppgaver i forbindelse med prosjektoppgaver for medisinske studenter.

Blødning

Blødning er en viktig årsak til død hos traumepasienter. Vi har pågående doktorgradsprosjekter der behandlingen av alvorlige skader som medfører stor fare for livstruende blødning som lever-, milt- og bekkenskader studeres.

Vi leder en internasjonal prospektiv randomisert studie på effekten av forebyggende angioembolisering av pasienter med alvorlige miltskader som involverer mer enn ti traumesentre globalt.

Traumatisk koagulopati

Pasienter som utsettes for stor energi i forbindelse med skade får ofte en nedsatt funksjon av blodets koagulasjonsevne som ikke bare skyldes at blødningen medfører tap av koagulasjonsfaktorer. Denne forstyrrelsen, som oftest kalles traumatisk koagulopati, medfører betydelig økt risiko for alvorlige komplikasjoner og død.

Mekanismene for utvikling og optimal behandling av traumatisk koagulopati er bare delvis avklart. Det foregår stor forskningsaktivitet internasjonalt på dette området og vår forskergruppe har ferdigstilte og pågående doktorgradsprosjekter innenfor dette feltet.

iTACTIC er ett av de pågående prosjektene og har et spesielt ansvar for en internasjonal, multisenter prospektiv-studie der pasienter med behov for massiv transfusjon etter skade randomiseres til at behandlingen styres etter konvensjonelle laboratorieprøver eller etter analyser ved bruk av «viscoelastic hemostatic assays». Inklusjonen er fullført og databearbeidelse er startet. Planlagt ferdigstillelse av manuskript og publisering i 2019.

Andre traumerelaterte prosjekter

 • Oslo universitetssykehus var ansvarlig for initial og definitiv behandling for den overveiende majoriteten av de alvorlig skadde etter terroranslagene den 22. juli 2011.
 • Sykehusets respons, evaluering av spesielle skademønstre og behandlingsresultater inngår i pågående doktorgradsprosjekt.
 • Forskergruppen er også involvert i doktorgradsprosjekter om barn og ungdom som skades i bilulykker. Funnene brukes aktivt i skadeforebyggende arbeid.
 • Studier av behandling av de aldersmessige ytterkategoriene av traumepasientene, henholdsvis barn og eldre er sist oppstartede doktorgradsprosjekt. Det er viktig for oss å skaffe detaljert kunnskap om hvordan kvaliteten på behandlingen av disse pasientkategoriene er da disse pasientgruppene er spesielt utfordrende.

Utvalgte publikasjoner

 • The multidisciplinary nature of trauma care: also in the intensive care unit. Gaarder C, Sunde K. Curr Opin Crit Care. 2016 Dec;22(6):560-562. PMID:27763923
 • Detection of acute traumatic coagulopathy and massive transfusion requirements by means of rotational thromboelastometry: an international prospective validation study. Hagemo JS, Christiaans SC, Stanworth SJ, Brohi K, Johansson PI, Goslings JC, Naess PA, Gaarder C. Crit Care. 2015 Mar 23;19:97. doi: 10.1186/s13054-015-0823-y. PMID:25888032
 • A prospective study of children aged <16 years in motor vehicle collisions in Norway: severe injuries are observed predominantly in older children and are associated with restraint misuse. Skjerven-Martinsen M, Naess PA, Hansen TB, Gaarder C, Lereim I, Stray-Pedersen A.Accid Anal Prev. 2014 Dec;73:151-62. doi: 10.1016/j.aap.2014.09.004.PMID:25238294
 • Prevalence, predictors and outcome of hypofibrinogenaemia in trauma: a multicentre observational study. Hagemo JS, Stanworth S, Juffermans NP, Brohi K, Cohen M, Johansson PI, Røislien J, Eken T, Næss PA, Gaarder C. Crit Care. 2014 Mar 26;18(2):R52. doi: 10.1186/cc13798.PMID: 24666991
 • Spleen and liver injuries: when to operate? Gaarder C, Gaski IA, Naess PA. Curr Opin Crit Care. 2017 Dec; 23(6): 520-6. PMID: 29016365.
 • The twin terrorist attacks in Norway on July 22, 2011: the trauma center response. Gaarder C, Jorgensen J, Kolstadbraaten KM, Isaksen KS, Skattum J, Rimstad R, Gundem T, Holtan A, Walloe A, Pillgram-Larsen J, Naess PA. J Trauma Acute Care Surg. 2012 Jul;73(1):269-75. doi: 10.1097/TA.0b013e31825a787f.
 • Decreased mortality, laparotomy, and embolization rates for liver injuries uring a 13-year period in a major Scandinavian trauma center. Gaski IA, Skattum J, Brooks A, Eken T, Naess PA, Gaarder C. Trauma Surg Acute Care Open. 2018 3(1):e000205. PMID: 30539153.
 • Data-driven development of ROTEM and TEG algorithms for the management of trauma haemorrhage: A prospective observational multicenter study. Baksaas-Aasen K, Van Dieren S, Balvers K, Juffermans JP, Naess PA, Rourke C, Eaglestone S, Ostrowski SR, Stensballe J, Stanworth S, Maegele M, Goslings C, Johansson PI, Brohi K, Gaarder C.; TACTIC/INTRN collaborators. Ann Surg. 2018 May 23. PMID: 29557885.
 • Towards patient-specific management of trauma hemorrhage: the effect of resuscitation therapy on parameters of thromboelastometry. J Thromb Haemost. 2019 Jan 4. PMID: 30609290

 

Publisert 16. mars 2017 14:17 - Sist endret 20. feb. 2019 13:59