English version of this page

Barn i risiko

Prosjektet fokuserer på kartlegging av helse og utvikling hos barn som er flyttet fra hjemmet og barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Bakgrunn

Tittelen på dette forskningsprosjektet er ”Children At Risk Evaluation” (CARE). Her kartlegger vi helse, utvikling og omsorgsbehov hos barn i særlig risiko.

Barn som flyttes ut av hjemmet og barn av kvinner i LAR har ofte behov som må følges opp. Internasjonale retningslinjer anbefaler nå at disse tilbys kartlegging av fagfolk som også kan vurdere behovene ut fra de belastningene det enkelte barn har opplevd (traume-perspektiv). 

Prosjektet prøver ut metoder og modeller for hvordan en slik kartlegging bør gjennomføres i samarbeid mellom barnevernet og helsetjenesten.

Om prosjektet

Prosjektet består av tre delstudier: 

  • I første delstudie evaluerer vi modeller for hvordan en slik kartlegging kan gjennomføres. Ett team for barn 0-6 år startet opp innen statlig barnevern i august 2017. Ett team for større barn starter opp innen psykisk helsevern for barn og unge i februar 2018. Hvert av teamene skal utrede ca 100 barn i løpet av to år. Evalueringen vil både vurdere organisering og plassering av teamene, om rapportene fra kartleggingen oppleves nyttig, og om en slik behovsbeskrivelse fører til bedre hjelp til barna og bedre veiledning av foresatte. En ph.d.stipendiat vil arbeide med å beskrive erfaringer fra denne modellevaluering.
  • Andre delstudie er en undersøkelse av ungdom i fosterhjem, med fokus på psykisk helse og livskvalitet. Noen av ungdommene deltok også i en undersøkelse fem år tidligere. Informasjon er nå på nytt samlet inn fra ungdommer og deres fosterforeldre. I delstudien er det utarbeidet et nytt kartleggingsskjema for å fange opp relasjonsvansker hos ungdom. Det er tilsatt en ph.d.stipendiat, og noen foreløpige resultater er presentert på nasjonale og internasjonale møter.
  • Den siste delstudien undersøker helse og livskvalitet hos nærmere barn av kvinner i LAR. Også her er data fra spørreskjema, intervjuer og tester samlet inn, og analysering i full gang. Foreløpige resultater er presentert på ulike konferanser, og skrives nå sammen for publisering. Det er stor interesse fra myndighetene for kunnskap også om denne gruppen av barn i risiko.

Mål

Målet med prosjektet er å få ny kunnskap om barn i risiko sine behov, og hvordan vi best kan kartlegge disse behovene. Dette vil bidra til at kommunene kan sørge for den hjelpen barna trenger, og gi god veiledning av deres omsorgspersoner.

Metode

I prosjektet benyttes det både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Dette inkluderer testing, spørreskjema og intervjuer med barn, omsorgspersoner og ansatte i tjenestene. Kartleggingsmodellen som evalueres omfatter tverrfaglige team etablert i barnevern og helsevern, med både medisinsk, psykologisk, barnevernfaglig og merkantil kompetanse.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Helsevel programmet i Norges Forskningsråd i perioden 2016 til 2020. I tillegg er en stipendiat finansiert av Extra-stiftelsen. Prosjektet har også mottatt midler fra Helsedirektoratet.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom flere forskningsinstitusjoner og tjenester innenfor barnevern og helsevern, ledet av Universitetet i Oslo. Prosjektleder er Einar R. Heiervang, professor i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo.

Forskergruppen for øvrig består av

  • Forskningsleder Trine Myrvold ved Oslo Metropolitan University 
  • Forskningsleder Stine Lehmann ved Universitetet i Bergen
  • Forsker Øivin Christiansen ved NORCE Norwegian Research Centre, Universitetet i Bergen 
  • Forsker Monica Sarfi ved SERAF, Universitetet i Oslo

Internasjonale samarbeidspartnere er

  • Professor Robert Goodman, King's College, London
  • Professor Helen Minnis, University of Glasgow
  • Professor Alex Baldacchino, St. Andrews University Scotland 
Publisert 2. feb. 2018 15:29 - Sist endret 28. sep. 2022 13:08

Kontakt

Prosjektleder

Adminstrativ koordinator

Postadresse

Einar Heiervang
Boks 1039 Blindern
0316 Oslo