PreNu - Premature Nutrition

Hensikten med dette prosjektet er å optimalisere behandlingen av svært for tidlig fødte barn (fødselsvekt under 1500 gram) og undersøke om dette påvirker barnets utvikling.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Om prosjektet

PreNu studien er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Høsten 2010 gjennomførte vi en multisenter randomisert intervensjonsstudie på svært for tidlig fødte barn ved nyfødtintensiv avdelingene. 

Mål

Undersøke om økt og bedre sammensatt ernæring til svært for tidlig fødte barn påvirker vekst og utvikling. Den økte ernæringen inneholdt mer energi, protein, vitamin A, og umettede fettsyrer.

Bakgrunn

 • Hvert år fødes omlag 700 svært premature barn i Norge. Overlevelsen blant disse barna har økt de siste 30 årene grunnet forbedringer i behandling både før, under og etter fødsel.

 • Målet med ernæring til svært premature barn er å oppnå den samme veksten som barnet ville hatt om det ikke var født for tidlig men ved termin. Studier, både i Norge og internasjonalt, har vist at mange barn som er født prematurt er veksthemmet,  og dette øker på mens de er inneliggende i sykehus. Dette betyr at de ikke har fått tilstrekkelig næring under sykehusoppholdet.

 • Tidlig veksthemning er assosiert med dårlig vekst, forsinket kognitiv utvikling og kanskje økt risiko for hjerte-kar sykdommer senere i livet. Det er økt fokus på å optimalisere næringstilførselen for denne pasientgruppen med håp om at dette vil redusere senkomplikasjoner.

PreNu studien

PreNu studien startet med inklusjon av barn i august 2010. Intervensjonsgruppen fikk økt mengde med ernæring.  

Etter at 50 barn var inkludert, gjennomførte vi en planlagt analyse av hvordan det var gått med disse barna. Vi oppdaget da at flere i intervensjonsgruppen hadde hatt infeksjoner, mens dødeligheten ikke var høyere, snarere tvert imot. Både lav fødselsvekt og veksthemning under svangerskapet kan gi økt risiko for infeksjon. I samråd med den regionale etiske komité besluttet vi å stoppe inklusjon til studien.

Resultater

Fra oppstart av studien og frem til utskrivelse fra sykehuset ble barna fulgt tett.Vi registrerte sykdom  og analyserte prøver fra blod, urin, avføring og morsmelk. Mange av barna ble også undersøkt etter utskrivelse.

Vi har nå mye spennende resultater!

1. Vi oppdaget at barna i intervensjonsgruppen hadde økt tendens til avvikende elektrolyttverdier i blodet. Studien har bidratt med ny kunnskap om oppfølging og korrigering av elektrolytter hos premature som får økt ernæring (se publikasjoner i venstre hjørne).

2. Barna i intervensjonsgruppen vokste bedre enn barna kontrollgruppen og færre barn i intervensjonsgruppen ble utskrevet som veksthemmet ( se publikasjonene). Vi fulgte  barna til 2 års alder, men den mest påfallende forskjellen i vekstmønsteret så vi like etter fødsel

3. Ved 5 måneders alder ble barna innkalt til undersøkelser med MR og elektrofysiologiske tester. Vi oppdaget at intervensjonen kan ha en positiv effekt på hjernens modningsgrad (se publikasjoner).

4. Analyser av metabolitter i urin. Økt ernæring påvirker ikke metabolittutskillelse i urin.

5. Analyser av avføring viser at premature kan ha naturlig utvikling av bakterieflora i tarmen. Spesielt gunstig er upasteurisert morsmelk.

6. I en forstudie før PreNu ga vi barn med fødselsvekt under 1500g omega 3 og 6 essensielle fettsyrer. Funn i denne undersøkelsen veiledet oss til protokollen for PreNu studien. Disse barna er nå fulgt til 8 års alder.

Doktorgradskandidater i PreNu prosjektet:

Sissel Jennifer Moltu (2014) med avhandlingen "Enhanced nutrient supply to very-low birth-weight infants – Implications for early growth, electrolyte balance and urine metabolite profiles".

Astrid Nylander Almaas (2016) med avhandlingen “Brain development, cognition and growth in premature children at 8 years age. Follow-up of a randomized controlled trial with docosahexaenoic acid and arachidonic acid”.

Kenneth Strømmen (2019) med avhandlingen "Enhanced Nutrient Supply to Very Low-Birth-Weight Infants: Amino Acid Levels, Brain Maturation and Phthalate Exposure”.

Elin Wahl Blakstad (2019) med avhandlingen ”Growth, neurodevelop-ment and metabolic markers in very low birth weight infants on enhanced nutrient supply. A randomized controlled trial investigating the effects of nutrient supply”

Trond Nordheim (antatt 2019) med avhandlingen “Challenges, coping and outcome in parents of VLBW-infants, and the role of infant participation in a RCT”.

Finansiering

PreNu støttes av Helse Sør-Øst,  Norges forskningsråd, Universitetet i Oslo, Akershus  Universitetssykehus, Johan Throne Holsts forskningsfond

Samarbeid

PreNu er et forskningsprosjekt med samarbeidspartnere fra ulike institusjoner:

Leger og sykepleiere ved Akershus og Oslo Universitetssykehus.

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Høyskolen i Oslo og Akershus

Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus og laboratorium for medisinsk biokjemi

Vårt samarbeid med University College, London, og vår daværende kollega professor John Wattam-Bell har også vært viktige i de kognitive studiene.

Start - slutt på bearbeiding av data

01.02.2012 - 01.01.2020

Publisert 10. okt. 2013 09:14 - Sist endret 14. des. 2020 17:26

Kontakt

Deltakere

 • Britt Nakstad
 • Elin Wahl Blakstad
 • Sissel Moltu
 • Astrid Almaas
 • Trond Nordheim
 • Line Holm Anderssen
 • Christian A Drevon
 • Marit Bragelien Veierød
 • Arild Erlend Rønnestad
 • Kristin Brække
 • Morten Grønn
 • Kenneth Strømmen
 • Anne Karin Aurvåg
 • Lina Merete Knudsen
 • Christine Gørbitz
 • Ane Cecilie Westerberg
 • Kirsti Haaland
Detaljert oversikt over deltakere