PreNu - Premature Nutrition

Hensikten med dette prosjektet er å optimalisere behandlingen av svært for tidlig fødte barn (fødselsvekt under 1500 gram).

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Om prosjektet

PreNu studien er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Høsten 2010 gjennomførte vi en multisenter randomisert intervensjonsstudie på svært for tidlig fødte barn ved nyfødtintensiv avdelingene ved Oslo universitetssykehus  og Akershus universitetssykehus

Mål

Undersøke om økt ernæring til svært for tidlig fødte barn påvirker vekst og utvikling. Den økte ernæringen inneholdt mer energi, protein, vitamin A, og umettede fettsyrer. Funnene publiseres fortløpende i internasjonale tidsskrifter.

Bakgrunn

  • Hvert år fødes omlag 700 svært premature barn i Norge. Overlevelsen blant disse barna har økt markant de siste 30 årene grunnet store forbedringer i behandling både før, under og etter fødsel.

  • Mange mener målet med ernæring til svært premature barn er å oppnå den samme veksten som barnet ville hatt ved en normal graviditet når barnet blir født til termin. Dessverre viser studier, både i Norge og internasjonalt, at barn som er født prematurt og inneliggende i sykehus er mer veksthemmet ved utskrivelsen fra sykehus enn ved fødsel. . Dette betyr at de ikke har fått tilstrekkelig næring under sykehusoppholdet.

  • Tidlig veksthemning er assosiert med dårlig vekst, forsinket kognitiv utvikling og kanskje økt risiko for hjerte-kar sykdommer senere i livet. Det er økt fokus på å optimalisere næringstilførselen for denne pasientgruppen med håp om at dette vil redusere senkomplikasjoner.

PreNu studien

PreNu studien startet med inklusjon av barn i august 2010. Ernæringsprotokollene ble fulgt og barna i intervensjonsgruppen fikk økt mengde med ernæring. Få tidligere studier har klart å oppnå dette! 

Etter at 50 barn var inkludert, gjennomførte vi en planlagt analyse av hvordan det var gått med disse barna. Vi oppdaget da at flere i intervensjonsgruppen hadde hatt infeksjoner. Det var eller ingen forskjell i sykelighet eller dødelighet, men barna i intervensjonsgruppen hadde gjennomgående lavere fødselsvekt enn kontrollgruppen. Både lav fødselsvekts og veksthemning under svangerskap kan gi økt risiko for infeksjon. I samråd med den regionale etiske komité besluttet vi å stoppe inklusjon til studien.

 

Resultater

Fra oppstart av studien og frem til utskrivelse fra sykehuset ble barna fulgt tett i forhold til næringsinntak og vekst. Vi registrerte sykdom  og har prøver fra blod, urin, avføring og morsmelk. Mange av barna har også vært inne til undersøkelser etter utskrivelse.

 

Vi har nå mye spennende resultater!

1. Ved gjennomgang av blodprøvesvar oppdaget vi at barna i intervensjonsgruppen hadde større tendens til ubalanse av blodelektrolytter enn barna i kontrollgruppen. Studien har bidratt med ny kunnskap om oppfølging og korrigering av elektrolytter hos premature som får økt ernæring (se publikasjoner i venstre hjørne).

2. Barna i intervensjonsgruppen vokste bedre enn barna kontrollgruppen og færre barn i intervensjonsgruppen ble utskrevet som veksthemmet ( se publikasjoner). Vi fulgte  barna til 2 års alder, men den mest påfallende forskjellen i vekstmønsteret så vi like etter fødsel

3. Ved 5 måneders alder ble barna innkalt til oppfølgingsundersøkelser med MR og elektrofysiologiske tester. Funn ved disse undersøkelsene tyder på at intervensjonen kan ha en positiv effekt på hjernens modningsgrad (se publikasjoner).

4. Analyser av metabolitter i urin. Økt ernæring påvirker ikke metabolitt ekskresjon i urin.

5. Analyser av avføring viser at premature kan ha naturlig utvikling av bakterieflora i tarmen. Spesielt gunstig er upasteurisert morsmelk. Manuskripter er under bearbeidelse

6. I en forstudie før PreNu ga vi barn med fødselsvekt under 1500g omega 3 og 6 essensielle fettsyrer. Disse barna er nå fulgt til 8 års alder. Funn i denne undersøkelsen veiledet oss til protokollen for PreNu studien

Analyser av avføring viser at premature kan ha naturlig utvikling av bakterieflora i tarmen. Spesielt gunstig er upasteurisert morsmelk. Manuskripter er under bearbeidelse

6. I en forstudie før PreNu ga vi barn med fødselsvekt under 1500g omega 3 og 6 essensielle fettsyrer. Disse barna er nå fulgt til 8 års alder. Funn i denne undersøkelsen veiledet oss til protokollen for PreNu studien

Vi planlegger å følge barna gjennom småbarnsalder til førskolealder med fokus på langtidsvirkninger av ernæringen.

Den 23 juni 2014 disputerte Sissel Jennifer Moltu ved Medisinsk fakultet i Oslo, den første av fire ph.d. kandidater i PreNu prosjektet. Tittelen på avhandlingen er "Enhanced nutrient supply to very-low birth-weight infants – Implications for early growth, electrolyte balance and urine metabolite profiles". Den 19. september 2016 disputerte Astrid Nylander Almaas. Tittelen på avhandlingen var “Brain development, cognition and growth in premature children at 8 years age. Follow-up of a randomized controlled trial with docosahexaenoic acid and arachidonic acid”. Ytterligere to doktorgradsdisputaser vil komme basert basert på data fra PreNu

Finansiering

PreNu støttes av Helse Sør-Øst,  Norges forskningsråd, Universitetet i Oslo, Akershus og Oslo Universitetssykehus, Johan Throne Holsts forskningsfond

Samarbeid

PreNu er et forskningsprosjekt med samarbeidspartnere fra ulike institusjoner:

Leger og sykepleiere ved Akershus og Oslo Universitetssykehus.

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Høyskolen i Oslo og Akershus

Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus og laboratorium for medisinsk biokjemi

Vårt samarbeid med University College, London, og vår daværende kollega professor John Wattam-Bell har også vært viktige i de kognitive studiene.

Start - slutt på bearbeiding av data

01.02.2012 - 01.01.2020

Publisert 10. okt. 2013 09:14 - Sist endret 26. okt. 2016 13:25

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere