English version of this page

Effekt av neoadjuvant behandling

For omtrent 80% av pasienter med bukspyttkjertelkreft er sykdommen så omfattende på diagnose-tidspunktet at svulstene ikke kan fjernes kirurgisk.

For de 20% som blir operert vil omtrent en femtedel får påvist fjernspredning innen tre måneder etter operasjonen. Det er også slik at 50-60% av pasientene som gjennomgår operasjon ikke kan få planlagt adjuvant kjemoterapi, dvs cellegiftbehandling etter operasjon,  pga postoperative komplikasjoner. Disse pasientene mister derfor muligheten til å få den livsforlengende effekten som gjennomført adjuvant behandling vil kunne gi.

Om prosjektet

Neoadjuvant behandling, dvs cellegiftbehandling før operasjon, tar sikte på å hindre kreftspredning sikre at pasienten får systemisk behandling uavhengig av pasientens tilstand etter operasjonen.

MorPACT-1 er en multisenter randomisert klinisk studie som sammenligner direkte kirurgi etterfulgt av adjuvant kjemoterapi med neoadjuvant kjemoterapi etterfulgt av kirurgi (lenke).

I det aktuelle prosjektet analyseres operasjonspreparatene fra pasientene som er inkludert i forsøksarmen med neoadjuvant behandling med hensyn på histologiske mønstre for tumorregresjon og anvendbarhet av de graderingssystemer som er i bruk for å karakterisere histologisk kjemoterapirespons.

Videre undersøkes morfologisk intratumorheterogenitet  i det gjenværende viable kreftvevet, og distinkte subpopulasjoner av kreftceller sammenlignes mhp celleproliferasjon og ekspresjon av markører for kjemosensitivitet, cancerstamceller, epitelial-mesenchymal transisjon og fjernspredning.

Prosjektet er del av et trepart-samarbeidsprosjekt «Neoadjuvant treatment for pancreatic cancer: towards improved patient selection and assessment of treatment effect».

Samarbeidspartnere

  • Knut Jørgen Labori, Oslo Universitetssykehus, Norge
  • Elin Kure, Oslo Universitetssykehus, Norge
  • Matthias Löhr, CLINTEC, Karolinska Institutet, Sverige
  • Jérôme Cros, Avd. for Patologi, Hôpital Beaujon, Paris, Frankrike

Finansieringskilde

  • Helse Sør-Øst (HSØ), prosjekt nr. 2016090

Studieperiode

  • 2016 - 2020

Kontaktperson

Publisert 10. apr. 2019 10:26 - Sist endret 8. mai 2019 09:44