Om K.G. Jebsens senter for psykoseforskning

I K.G. Jebsen senter for psykoseforskning ønsker vi å finne svar på hva er det som gjør at noen utvikler sansebedrag, vrangforestillinger, dype depresjoner eller oppstemte, maniske faser? Hvordan kan diagnostikk bedres? Hvordan kan man utvikle bedre behandling?

Målsetting

Målsettingen er å finne ut mer om årsakene til psykoselidelser, som regnes som en av de største gåter i moderne biomedisin. Dette vil senteret oppnå ved å kartlegge genetiske og miljømessige årsaksforhold, og hvordan sykdommene utvikler seg over tid. Pasienter vil følges fra tidlig fase av sykdommene og undersøkes med regelmessige mellomrom med tanke på sykdomsgrad, unormale forhold i hjernen, og stressende livshendelser. Nye oppdagelser fra disse undersøkelsene vil så overføres til laboratoriet hvor det vil gjøres eksperimenter for å forstå mer av de underliggende mekanismene.

Bakgrunn

Psykoselidelsene schizofreni og bipolar lidelse inntreffer vanligvis i ung alder, og medfører store problemer i lange perioder i livet. Omkostningene er store både på individ- og samfunnsnivå. I Norge regner vi med at om lag 40 000 mennesker er rammet. Likevel er kunnskapen om hva som forårsaker lidelsene begrenset. Det er stort behov for bedre forståelse av årsaker, noe som kan lede til bedre diagnostikk og behandling.

Samarbeid

Senteret er basert på samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Oslo universitetssykehus. Senterets prosjekter involverer også flere nasjonale og internasjonale partnere. En rekke av forskningsprosjektene som senteret driver er basert på omfattende, internasjonalt samarbeid siden forløpsforskning og genetikkstudier krever et stort datamateriale. Forskerne ved senteret har spesialkompetanse innen et bredt spekter av forskning innen klinikk og nevrokognisjon, hjerneavbildning, molekylærgenetikk, miljøforhold og dyre-eksperimentelle studier.

Ler mer om senteret.

Publisert 12. apr. 2012 13:18 - Sist endret 4. juni 2014 13:23