Villet egenskade blant pasienter med schizofreni

Nær halvparten av personer med schizofreni som er behandlet i psykisk helsevern, rapporterer at de en eller flere ganger i livet har skadet seg selv i suicidal eller ikke-suicidal hensikt. Dette viser en ny studie utført av Erlend Mork og medarbeidere.

Erlend Mork er spesialist i klinisk psykologi.

- Våre funn peker mot at innsikt i egen lidelse er assosiert med episoder med villet egenskade, men at denne sammenhengen bare er til stede blant menn. Tilsvarende fant vi at emosjonell dysregulering var assosiert med villet egenskade, men bare hos kvinner, sier Erlend Mork ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Det ser dermed ut til å være viktige forskjeller mellom menn og kvinner i hvilke risikofaktorer den selvdestruktive atferden er assosiert med.

Om studien

Studien baserer seg på et omfattende datamateriale fra pasienter med psykotiske lidelser. Dataene er samlet inn ved psykiatriske behandlingsenheter ved sykehusene i Oslo gjennom studien Tematisk område psykose (TOP). I denne delstudien, som er utført i et samarbeid mellom NSSF og Oslo universitetssykehus, ble 388 pasienter med schizofreni spektrum lidelser inkludert i årene 2004 til 2010.  Formålet med studien er å øke kunnskapen om forekomst av villet egenskade og hva som karakteriserer pasienter med schizofreni og suicidal atferd sammenlignet med ikke-suicidale pasienter med samme lidelse.

Resultatene viste også at villet egenskade var assosiert med lavere alder ved debut av psykoselidelse, depressive episoder, alkoholmisbruk, nåværende suicidalitet og mindre grad av forpliktelse til å følge opp forekrevet medikasjon.

Tidligere studier har i liten grad kunnet undersøke kjønnsforskjeller i kliniske karakteristika knyttet til suicidal atferd hos pasienter med schizofreni, blant annet på grunn av for få deltakere i studiene. Forholdet mellom innsikt i egen lidelse og suicidal atferd har gitt inkonsistente funn i tidligere studier. En foreslått forklaring på dette har vært at innsikt tidlig i forløpet av lidelsen øker risikoen for suicidal atferd, mens innsikt senere i forløpet ikke innebærer slik risiko. En annen delforklaring kan være at innsikt påvirker menn og kvinner forskjellig. Hvis våre funn blir bekreftet av senere studier, kan det se ut som at den håpløshet og opplevelse av demoralisering en kan oppleve ved å erkjenne at man har en alvorlig psykisk lidelse, er  assosiert med villet egenskade særlig for menn. Denne studien er ikke egnet til å forklare hvorfor slik innsikt skulle påvirke menn og kvinner forskjellig, men en potensiell forklaring kan være at menn og kvinner har ulike strategier for å mestre en alvorlig psykisk lidelse. Kjønnsforskjellene knyttet til emosjonell dysregulering i denne studien viste seg ved at kvinner med villet egenskade hadde høyere gjennomsnittsskåre på nåværende emosjonell dysregulering enn både kvinner uten villet egenskade og menn uavhengig av om de hadde villet egenskade eller ei.

Sammen med tidligere forskning understreker også studien at forebygging av suicidal atferd hos pasienter med schizofreni bør fokusere på godt samarbeid om behandling av grunnlidelsen og tett monitorering og behandling av depressive symptomer, suicidaltanker og alkoholforbruk, uavhengig av kjønn.

Referanse

Mork E, Mehlum L, Barrett EA, Agartz I, Harkavy-Friedman JM, Lorentzen S, Melle I, Andreassen OA, Walby FA.
Self-harm in patients with schizophrenia spectrum disorders.
Archives of suicide research 2012 Apr;16(2):111-23.

Publisert 7. mai 2012 11:33 - Sist endret 4. mai 2016 10:34