Suicidal atferd og mestringsferdigheter blant ungdom

Hva er forholdet mellom  selvmordsatferd, mestringsferdigheter og depresjon blant ungdom etter hvert som de blir eldre?  Oppstår forskjellene i depresjonsskår eller i mestringsferdighetsskår først?

Dette er to av spørsmålene som stilles i en ny forløpsstudie av Latha Nrugham, Are Holen og Anne Mari Sund. Det viste seg at forskjeller i depresjonsskår oppsto tidligere enn forskjeller i mestringsferdighetsskår mellom de tre gruppene i studien – ungdom med gjentatte selvmordsforsøk, ett selvmordsforsøk og uten selvmordsforsøk. Mestringsferdighetene endret seg delvis med alder og depresjon.

Et representativt utvalg av studenter (T1: n = 2464; gjennomsnittsalder, 13,7 år; 50,8 % jenter; 88,3 % deltakelse) ble revurdert med det samme spørreskjema etter ett år (T2). Høyskårere på depresjonsskalaen Mood and Feelings Questionnaire, ble sammenlignet med et tilfeldig utvalg fra de som hadde lav eller mellomnivå-skåre, fra samme kjønn og alder. Denne undergruppen ble psykiatrisk vurdert ved bruk av et diagnostisk ansikt-til-ansikt-intervju (K-SADS) ved T2I (n = 345, 94 % deltakelse, 77 % jenter) og 5 år senere med samme intervju på telefon og spørreskjema via posten (T3, n = 252; gjennomsnittsalder = 20,0 år; 73 % deltakelse). The Coping Inventory for Stressful Situations måler mestring som tre stabile, men modifiserbare egenskaper: handlingsorientert mestring (som er begrepsmessig nært  problemløsningsegenskaper), emosjonell mestring og unnvikende mestring.

Det viste seg at de nevnte mestringsegenskapene delvis endret seg med alder, depresjon og forsøksstatus. Med forsøksstatus menes ungdom med gjentatte selvmordsforsøk bak seg, med ett selvmordsforsøk og de uten selvmordsforsøk. Kjønnsforskjeller var også til stede. Forskjeller i
depresjon viste seg å komme tidligere enn forskjeller i mestringsegenskaper og forble stabile. De med gjentatte selvmordsforsøk rapporterte konsekvent om høyere depresjon og lavere skåre på handlingsorientert mestring. Blant de tre mestringsegenskapene viste handlingsorientert mestring seg å være minst påvirkelig for tidligere eller samtidig depresjon, mens emosjonell mestring var påvirket av depresjon.

Referanse:
Nrugham L, Holen A, Sund AM.
Suicide attempters and repeaters: depression and coping: a prospective study of early adolescents followed up as young adults
J Nerv Ment Dis. 2012 Mar;200(3):197-203.

Publisert 12. mars 2012 21:05 - Sist endret 4. mai 2016 10:34