Årsrapport 2011 - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

NSSFs oppgaver spenner over et vidt spekter fra kunnskapsutvikling med forskning på internasjonalt nivå til formidling, undervisning, kompetanseoppbygging og veiledning/rådgivning.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ble etablert 1. januar 1996 og er det nasjonale kompetansesenteret på det suicidologiske fagfeltet i Norge.

Et viktig utviklingstrekk ved senterets virksomhet de siste årene er hvordan sentrale tiltak har bidratt til fruktbar vekselvirkning på tvers av senterets oppgaver. Vi vil i den sammenheng trekke frem arbeidet med å forebygge gjentatt selvskadende og suicidal atferd blant ungdom og voksne i Norge. Dette er atferd som berører mange mennesker og som det har vist seg vanskelig å finne effektive behandlingstilbud for. Dialektisk atferdsterapi har gjennom flere studier vist seg som en behandlingsform som gir gode resultater i form av reduksjon i selvdestruktiv atferd og reduksjon i psykisk symptombelastning hos voksne pasienter i målgruppen. I forbindelse med gjennomføringen av forskningsprosjektet Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeterende suicidalatferd har ca. 600 personer i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og barnevernet deltatt på opplæringstiltak som prosjektet har arrangert. Erfaringene fra de kliniske prosjektene, dialogen med berørte ungdommer og foreldre og tjenestetilbydere i helsetjenesten, har styrket senterets undervisnings- og rådgivningsvirksomhet og gjort senteret godt rustet til å tilby utdanning i DBT og undervisning i klinisk suicidologi til klinikere og andre tjenestetilbydere.

Den 7. nasjonale konferansen om selvmordsforskning og -forebygging som senteret arrangerte sammen med organisasjonen LEVE i Oslo 4.–5. april 2011 var en annen viktig kilde, både til kunnskapsutvikling, formidling, kompetansebygging og erfaringsutveksling. Konferansen, som denne gang hadde hovedtemaet ”Psykoterapeutiske intervensjoner i selvmordsforebygging”, er en sentral arena for å stimulere til selvmordsforskning og selvmordsforebyggende intervensjoner i Norge. Den samlet om lag 300 forskere, klinikere, frivillige og etterlatte til foredrag ved nasjonale og internasjonale kapasiteter og presentasjoner av selvmordsforskning og -forebyggende tiltak fra ulike steder i landet.

I 2011 har NSSF også startet arbeidet med å arrangere verdenskongressen til The International Association for Suicide Prevention i Oslo i 2013. Konferansen har temaet ”Preventing suicidal behaviour on five continents - innovative treatments and interventions”, og vi har forventninger til at konferansen vil bidra til å løfte det selvmordsforebyggende arbeidet i Norge og internasjonalt.

Les mer (årsrapporten i pdf-format)

Publisert 27. feb. 2012 10:52 - Sist endret 4. mai 2016 10:34