Mer selvmordstanker blant ungdom med fulle foreldre

Selvmordstanker og selvmordsforsøk er mer vanlig blant tenåringer som ser sine foreldre ofte beruset. Dette viser en ny studie av Ingeborg Rossow og Inger Synnøve Moan der de har sett på sammenhengen mellom foreldres beruselse og tenåringers selvmordstanker.

– Våre funn antyder at når foreldre ofte er beruset, vil dette kunne øke risikoen for suicidal atferd hos deres tenåringsbarn. Og jo yngre tenåringene er, desto større er risikoen, sier Ingeborg Rossow, som er forsker både ved NSSF og SIRUS.
 

Om studien

To spørreundersøkelser som i alt ble besvart av mer enn 30 000 tenåringer fra hele landet, ble gjennomført i 2002 og 2004. Tenåringene ble blant annet spurt om de hadde hatt selvmordstanker, og om de hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Svarene deres ble gruppert etter hvor ofte de hadde sett en eller begge foreldre beruset.

Resultatene viste at andelen som svarte at de hadde hatt selvmordstanker og som hadde forsøkt å ta livet sitt økte med økende eksponering for foreldrenes beruselse, også når det var tatt hensyn til ungdommenes egen alkoholbruk. Denne sammenhengen var betydelig sterkere blant yngre enn blant eldre tenåringer.


Lite forskning på tredjepartsskader

Tidligere forskning på alkoholbruk og selvmordsatferd har stort sett dreid seg om mulige skadeeffekter for den som drikker, mens suicidal atferd som mulig konsekvens av andres alkoholbruk i liten grad er belyst. Forskning på skader som skyldes andres alkoholbruk - tredjepartskader - er viktig, blant annet fordi kunnskap om slike skader vil ha betydning i den alkoholpolitiske debatten og være relevant ved vurdering av forebyggende tiltak.

– I lys av våre funn synes det hensiktsmessig at kartlegging av mulig suicidal atferd inngår som en del av helsetjenester til ungdommer i familier med alkoholmisbruk. Derved vil man få et bedre grunnlag for å kunne tilby adekvat hjelp og behandling til særlig sårbare ungdommer, sier Rossow.

– I tillegg til tiltak i familier med alkoholproblemer, vil alkoholpolitiske virkemidler kunne være relevante forebyggende strategier. Det er godt dokumentert at begrenset tilgjengelighet og høye priser på alkohol kan redusere alkoholkonsumet, også blant dem som drikker mye. Det kan derfor tenkes at bruk av disse virkemidlene vil bidra til å forebygge suicidal atferd blant ungdom, avslutter hun.

Rossow I, Moan IS.
Parental intoxication and adolescent suicidal behavior.
Archives of Suicide Research 2012 Jan;16(1):73-84

 

Publisert 5. mars 2012 13:16 - Sist endret 4. mai 2016 10:34