Granskning av selvmord innen psykisk helsevern - et pilotprosjekt

For å styrke forebyggingen av selvmord blant pasienter i psykisk helsevern er det helt  avgjørende å fremskaffe oversikt over omfang og risikofaktorer for denne høyrisikogruppa. NSSF har derfor utviklet forslag til et monitorerings- og granskningsverktøy for selvmord.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har som en av sine viktigste oppgaver å bidra til styrket selvmordsforebygging rettet mot pasienter i psykisk helsevern.

Som ledd i dette ser vi det som helt avgjørende å fremskaffe oppdatert og løpende oversikt over omfanget av og de viktigste karakteristika ved selvmord innenfor denne høyrisikogruppa i Norge i dag. Manglende oversikt over omfang og risikofaktorer på dette området er trolig det største hinderet for økte forebyggingsinnsatser på dette felt. Med utgangspunkt i norske og utenlandske studier og utviklingsprosjekter har NSSF utviklet forslag til et monitorerings- og granskningsverktøy for selvmord som skjer blant pasienter under behandling i psykisk helsevern i Norge.

NSSF har prøvd ut en norsk versjon av et etablert engelsk monitoreringssystem The National confidential inquiry into suicide and homicide by people with mental illness. Basert på dette har klinikere ved tre ulike norske sykehus fylt ut et skjema for 14 pasienter. Vi har analysert deres kommentarer og anbefalinger.

Samtidig har Stortinget vedtatt å legge om meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten ved å overføre den fra Helsetilsynet til Kunnskapssenteret. Det gir muligheter til å se på synergieffekter mellom granskningssystemet og kunnskapssenterets mandat.

NSSF har etablert en prosjektgruppe for arbeidet med dette tiltaket. Gruppen ledes av seniorrådgiver Ewa Ness, spesialist i psykiatri, og består for øvrig av forsker og sjefpsykolog Fredrik A. Walby og professor dr.med. Lars Mehlum. Alle prosjektdeltakerne har omfattende bakgrunn fra selvmordsforebyggende virksomhet samt bred klinisk erfaring med selvmordstruede pasienter.

Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen som lanseres av Helsedirektoratet i 2012 for psykisk helse, har valgt forebygging av selvmord som ett av innsatsområdene. Det vil bli utviklet tiltak på dette området i 2012 før kampanjen lanseres i hele Norge. Det vil kunne styrke pasientsikkerheten at det innføres et nasjonalt granskningssystem for selvmord i den hensikt å generere ny kunnskap fra praksis.

Vi anbefaler at man innfører en tilpasset og forkortet utgave av det engelske skjemaet, og at dette ses i sammenheng med den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og innføringen av ny meldeordning.

Les prosjektgruppas anbefaling her.

 

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 23. aug. 2016 10:05