2014

Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserte 30. april Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Handlingsplanen skisserer 29 tiltak fram til 2017, med overordnet mål om å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen. I tillegg til nye tiltak, er det også nytt at handlingsplanen omhandler selvskading.

Stipendiat Anita Johanna Tørmoen og kolleger viser i en ny studie at en forkortet versjon av dialektisk atferdsterapi (DBT) spesielt tilpasset ungdom trygt kan anbefales  implementert. De fleste pasientene gjennomfører hele behandlingsforløpet, og i studien observeres det en klar nedgang av antallet som selvskader underveis i behandlingen.

Kronisk selvskading og vedvarende suicidalitet er store folkehelseproblemer i Norge og mange andre land. I årets siste nummer av Suicidologi har vi samlet et knippe artikler som presenterer norsk forskning og erfaringsbasert kunnskap om Dialektisk atferdsterapi (DBT) i en norsk kontekst. Les artiklene på nett

Dr.psychol. Erlend Mork ved NSSF forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) 4. september: Self-harm in patients with schizophrenia; risk factors and clinical characteristics. Han avholdt prøveforelesning over emnet: I hvilken grad kan bruk av spørreskjemaer bidra til å vurdere akutt selvmordsfare?

I en ny studie av deprimerte innlagt for selvmordsforsøk, fant stipendiat Maria Ramberg og kolleger ved NSSF at 32 % hadde komorbid PTSD. Pasientene med både depresjon og PTSD rapporterte langt oftere tidligere selvmordsforsøk og selvskading, samt oftere hevngjerrige motiv for sitt selvmordsforsøk. De var også i større grad eksponert for traumer i barndommen.

Prisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med fremragende vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom.