Hvordan påvirker psykoterapi pasienter med villet egenskade?

Nytt forskningsprosjekt ved NSSF basert på data fra norske befolkningsregistre: Utfallet av psykoterapi hos pasienter henvist etter villet egenskade - en prospektiv naturalistisk registerbasert undersøkelse

Foto: Tomas Jasovsky

Villet egenskade er en hyppig årsak til kontakter med akutt helsetjenester og er en sterk prediktor for repetisjon av villet egenskade, selvmord og prematur død i populasjonen. Oppfølging av pasienter er av stor betydning og kan ha dyptgående virkninger på både kort og lang sikt. Imidlertid er kunnskapsgrunnlaget for hva som er mest effektiv oppfølging sparsomt. I dette prosjektet bruker vi de rike dataene fra norske befolkningsregistre til å utføre en grundig undersøkelse av i hvilken grad villet egenskade-pasienter er blitt henvist til psykososiale intervensjoner og hvilke potensielle utfall disse intervensjonene har for pasientene. Vi vil følge en nasjonal kohort av pasienter med villet egenskade behandlet siden 2008 og undersøke: hvilke intervensjoner disse pasientene ofte henvises til og hvordan henvisningene varierer basert på kliniske karakteristika ved villet egenskaden og på pasientens sosiodemografiske kjennetegn; hvilke pasienter mottar behandlingen som de er henvist til; hvorvidt henvisning til psykososiale intervensjoner har en beskyttende virkning mot repetisjon av villet egenskade, selvmord og prematur død i løpet; hvorvidt disse intervensjonene er gunstige for pasientenes sosiale fungering, for eks., i deres påfølgende utdanningsforløp; hvorvidt effekten av spesifikke psykoterapier skiller seg vesentlig fra hverandre avhengig av psykiatrisk komorbiditet og suicidal intensjon; og hvilke psykoterapiformer er mest effektiv for hhv. ungdom, unge voksne og eldre.

Dette prosjektet vil være blant de mest omfattende studiene på dette feltet og har potensiale til å gi en betydelig økt innsikt i henvisninger til psykososiale intervensjoner og effektivitet av ulike spesifikke psykoterapier i den 'virkelige' verden. Funnene vil ha stor betydning for utvikling av kliniske tjenester for pasienter som skader seg selv med vilje, og kan i siste instans gi opphav til færre selvmord og villet egenskade episoder og bedre psykososial fungering i denne populasjonen.

Les mer om prosjektet

Publisert 31. mai 2017 23:40 - Sist endret 31. mai 2017 23:40