Utlysning: Forskerstilling ved NSSF

Det er ledig fast 100 % stilling som forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Stillingen er knyttet opp mot befolkningsrettede selvmordsforebyggende prosjekter ved NSSF og vil få tillagt oppgaver med koordinering og vitenskapelig evaluering av slike prosjekter. Les mer og søk stillingen

Bildet kan inneholde: person, hår, hake, øyenbryn, øyenvippe.

Sammen med Helsedirektoratet leder NSSF prosjektet Regionale folkeopplysningskampanjer med nasjonal overbygning som innebærer at informasjonskampanjer om selvmordsproblematikk skal gjennomføres over hele landet. 

NSSF er partner i European Alliance Against Depression (EAAD), og det nasjonale folkeopplysningsprosjektet og andre lignende befolkningsrettede prosjekter er ledd i NSSF sitt arbeid med å implementere EAAD sin flernivåintervensjonsmodell for selvmordsforebygging. Modellen innebærer at det settes inn samtidige tiltak på flere nivåer i et avgrenset geografisk område, dvs folkeopplysning om depresjon rettet mot den generelle befolkningen, opplæring vedrørende suicidalitet og depresjon av helsepersonell og andre nøkkelpersoner i lokalsamfunnet samt spesifikke tiltak rettet mot høyrisikogrupper.

NSSF har om lag 30 ansatte og er Norges ledende senter innen selvmordsforskning og -forebygging med omfattende klinisk og epidemiologisk forskning, samt kartlegging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Senteret har et aktivt samarbeid med lignende forskningssentre internasjonalt. Vi tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), utdanning i Forlenget sorg-terapi (FST) og kurs i klinisk suicidologi og arrangerer nasjonale og internasjonale konferanser.

NSSF drifter også flere nettsteder, utgir det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi og arbeider for å iverksette kunnskapsbaserte selvmordsforebyggende tiltak på flere nivåer og arenaer nasjonalt og i lokalsamfunnet.

Arbeidsoppgaver

  • Planlegge, gjennomføre og publisere forskning på utvikling, implementering og effekter av forebyggingsprosjektene
  • Bidra i strategisk planlegging av forebyggingstiltak ved senteret
  • Bidra med prosjektstøtte opp mot regional implementering av EAAD
  • Koordinere og være pådriver for utvalgte forebyggingsprosjekter
  • Utarbeide årlige rapporter og dokumentasjon fra prosjektene
  • Bidra i evalueringsarbeid knyttet til forebyggingsprosjekter
  • Ivareta nettverk og samhandling med nasjonale og regionale fagmiljøer
  • Bidra i utvikling av selvmordsforebyggende opplæringstiltak og materiell for relevante faggrupper, især klinikere som trenger oppdatert kunnskap om selvmordsrisiko og depresjon
  • Ivareta andre løpende oppgaver knyttet til prosjektene

Publisert 31. okt. 2022 11:46 - Sist endret 31. okt. 2022 11:46