English version of this page

Forskning på selvmord og selvskading

Suicidologien er en tverrfaglig vitenskap, og det er bred enighet om at suicidal atferd og selvskading kan forklares utifra flere synsvinkler: biologiske/genetiske faktorer, psykiske lidelse, kognitive/atferdsmessige ferdigheter, negative livshendelser samt samfunnsmessige og kulturelle forhold. 

NSSF forsker på ulike temaer, blant annet:

  • Ungdom, selvskading og suicidalitet
  • Oppfølging av selvmordsforsøkere
  • Risikofaktorer for suicidal atferd blant pasienter i behandling for psykiske lidelser

Selvmordsrisiko hos unge som har mistet sine foreldre i brå død grunnet ytre årsaker – En nasjonal nested case-control-studie basert på registerdata

Tidligere forskning har påvist en assosiasjon mellom tap av foreldre til selvmord, ulykker eller drap og økt selvmordsrisiko blant de etterlatte, men er derimot mangelfull når det gjelder den potensielle effekten av de spesifikke omstendighetene rundt tapet, slik som dødsårsak, kjønn til den avdøde og den etterlatte, alder ved tapet og tid siden tapet. Denne registerstudien undersøker effekten av disse faktorene på selvmordsrisikoen hos de etterlatte for å lette identifisering og forebygging hos de med størst risiko. Alle tap til ytre dødsårsaker var assosiert med en signifikant forhøyet selvmordsrisiko, og etterlatte etter selvmord hadde en svært forhøyet risiko. Det var ingen forskjeller i selvmordsrisiko avhengig av kjønn til den avdøde og den etterlatte. Selvmordsrisikoen var høyest når tapet skjedde i ung alder, og dødsfallet hadde både korttids- og langtidseffekter på selvmordsrisiko. 

Burrell LV, Mehlum L, Qin P, Sudden parental death from external causes and risk of suicide in the bereaved offspring: A national study, Journal of Psychiatric Research 96C (2018) pp. 49-56 DOI: 10.1016/j.jpsychires.2017.09.023

Forskning på selvmord og selvskading

Hvorfor velger noen å skade seg selv eller ta sitt eget liv? Suicidal atferd og selvskading uten suicidal intensjon har mange og sammensatte årsaker. Ingen enkeltstående teori eller forskningsmetode kan alene gi alle svarene.