NSSFs forskningsstrategi

Hovedmålet i NSSF sin forskningsstrategi er:

  • Fremskaffe ny kunnskap av høy kvalitet om suicidal atferd med og uten dødelig utgang, om faktorer, forhold og/eller tilstander som kan føre til høy risiko for slik atferd.

Delmålene i strategien er:

  • Fremskaffe ny kunnskap om forekomsten av og årsaks- og risikofaktorer for suicidal atferd i ulike grupper av befolkningen, i ulike geografiske områder og utviklingen over tid.
  • Fremskaffe ny kunnskap om forekomsten av og risikofaktorer for suicidal atferd innen kliniske populasjoner og om faktorer knyttet til den selvmordsnære og hjelperne som påvirker det kliniske forløpet etter suicidal atferd.
  • Fremskaffe ny kunnskap om effekter av intervensjoner som er iverksatt i ulike deler av forebyggingsfeltet rettet mot suicidal atferd.

Se prosjektoversikten med en omtale av hvert av prosjektene.

 

Publisert 3. juni 2016 14:02 - Sist endret 8. jan. 2021 15:26