Pilotprosjektet om dialektisk atferdsterapi - data fra tverrsnittstudien Ung i Oslo 2006

Pilotprosjektet har fått inkludert variabler om selvskading/selvmordsforsøk samt møter med behandlingsapparatet i Ung i Oslo-undersøkelsen 2006. Undersøkelsen har et bruttoutvalg på ca 15 000 respondenter. Inngår gjør samtlige elever fra 9. og 10. klasse på ungdomsskolen og 1. trinn på videregående i Oslo. Undersøkelsen inkluderer også alle relevante elever fra privat- og spesialskoler. Aldersspennet på respondentene er i hovedsak fra 14 år til og med 17 år (”slengere” opp mot 20 år).

Ung i Oslo/Ung i Norge-undersøkelsene har en meget høy svarprosent (over 94 prosent). Spørreskjemaet er på 33 sider og inneholder mer enn 120 spørsmålsbatterier.

Tverrsnittstudien inkluderer spørsmål om selvskading, selvmordstanker og selvmordsforsøk. I tillegg kommer en rekke standardiserte mål på psykisk helse. Med tanke på pilotprosjektet er det også inkludert spørsmål om bruk av hjelpetelefoner samt helsetjenester; som BUP, PPT, Barneverntjenesten, Uteseksjonen og helsesenter.

Det opereres med en rekke bakgrunnsvariabler. Mange av dem har inngått i tidligere Ung i Oslo- eller Ung i Norge-undersøkelser. Eksempler på dette er kjønn, alder, bosted (bydel), nasjonalitet/opprinnelsesland, hvem man bor sammen med, boligstandard, ulike mål på hvor godt man er integrert i det norske samfunnet, skoleprestasjoner (karakterer samt en rekke mål på hvordan man fungerer og trives på skolen); foreldres yrke, utdanning og økonomi; ulike mål på foreldre/barnrelasjoner (konfliktnivå, regulerings- og kommunikasjonsformer, emosjonell og sosial støtte etc.); ulike trussel- og voldsmål (samt hvem som utførte trakasseringen); mange mål på antisosial atferd (stjeling, tagging, mobbing, skulking etc.); røyking, snusing, bruk av alkohol og misbruk av narkotiske stoffer (LSD, amfetamin, kokain, opium, ecstasy, piller, heroin/morfin, khat, sopp); religiøs tilknytting, ulike mål på funksjonshemming og somatisk helse; seksuell legning og atferd; mange mål på opplevelse av emosjonell og sosial støtte (jeg føler meg på bølgelengde med folk rundt meg, jeg har følelse av folk ikke kjenner meg særlig godt, har venner jeg kan betro seg til etc.), psykisk og helse, selvbildemål, fritidsaktiviteter og bruk av PC, datamaskin og mobil.

Publikasjoner

Tørmoen AJ, Rossow I, Mork E, Mehlum L.
Contact with child and adolescent psychiatric services among self-harming and suicidal adolescents in the general population: a cross sectional study.
Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2014 Apr 17;8(1):13. [Epub ahead of print]
Se en kort omtale: http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/aktuelt/aktuelle-saker/2014/tormoen-contact-psychiatric-services.html

Tørmoen AJ, Rossow I, Larsson B, Mehlum L.
Nonsuicidal self-harm and suicide attempts in adolescents: differences in kind or in degree?
Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2012 Dec 27
Se en kort omtale: http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/aktuelt/aktuelle-saker/2012/tormoen-selfharm.html

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 30. juni 2016 17:22