Implementering av evidensbasert behandling for bedret psykisk helse i barnevernsinstitusjoner: Omsorgs og endringsmodellen

Prosjektgruppe

John Kjøbli (leder), Kristin Espenes, Pål Ulleberg, Anita J Tørmoen (hovedveileder)

Samarbeid

BUFETAT region Nord rekrutterer og lærer opp personalet på insitusjonene. University of Washington v/Henry Schmidt, University of Denver v/Susanne Kerns.

Bakgrunn

Det er behov for mer forskning om de spesifikke behovene til ungdom og familier som får hjelp i barnevernsinstitusjoner, og på effekten av de tjenestene som ytes.  Det er også behov for å vurdere egnet opplæring de ansatte trenger for å tilegne seg behandlingskompetanse i rammene av en barnevernsinstitusjon.

Mål

Vi vil undersøke gjennomførbarheten og aksepten av en ny modell for omsorg og endring i barnevernsinstitusjoner – spesielt den delen om den integrerte behandlingsmodellen (ITM) som er en del av omsorgs- og endringsmodellen (OEM).
Vi ønsker også å beskrive eventuell endring blant ungdom som mottar tiltaket.
Som en del av prosjektet vil vi også gjennomgå litteraturen om regulering av følelser som en transdiagnostisk behandlingsmodell i terapi med ungdom.

Metode

Med data fra institusjoner der OEM har blitt implementert, vil ungdommens engasjement og forpliktelse til ITM, samt oppfølgingen, etterlevelsen og kompetansen til terapeutene bli studert. Videre vil vi se på samarbeidsalliansen og behandlingstilfredsheten, målt gjennom hvordan den enkelte ungdom, omsorgspersoner og ansatte opplever den. Utfallsmål om ungdommens utvikling blir samlet inn gjennom å undersøke endringskurvene for den enkelte. Registerdata fra BIRK vil også bli brukt.  Den systematiske gjennomgangen av studier som rapporterer om regulering av følelser, blir gjennomført i henhold til PRISMA-retningslinjene

Status

Datainnsamlingen startet i mai 2018 og pågår. PhD-kandidat i fødselspermisjon i 2019. Prosjektgruppen er i sluttfasen med en systematisk oversiktsartikkel, og en artikkel om feasibility av metoden er under arbeid.

Finansiering

Ph.d-prosjektet finansieres av RBUP. NSSF og Psykologisk institutt tilbyr veiledning til Ph.D-kandidaten. Kandidaten har fått forlengelse frem til februar 2021 til å sluttføre artiklene

 

 

Publisert 23. nov. 2018 12:06 - Sist endret 31. mai 2021 18:39

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere