Suicidologiske forskningsprosjekter ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og ‑forebygging

Behandlingskjede ved villet egenskade – sykehus- og kommunestudie

Prosjektgruppe v/NSSF: Lars Mehlum (prosjektleder), Erlend Mork, Barbara Stanley, Ingeborg Rossow og Elin Anita Fadum

Om prosjektet:
Målsetting
Metode
Prosjektstatus
Publikasjoner

Målsetting

  • Kartlegge bruk av helsetjenester etter villet egenskade
  • Evaluere eksisterende rutiner for behandling av pasienter innlagt for villet egenskade ved medisinske avdelinger med øyeblikkelig hjelp-funksjon i Norge i lys av nasjonale og internasjonale anbefalinger
  • Kartlegge rutiner og praksis i norske kommuner for behandling og oppfølging av pasienter som utskrives fra sykehus etter villet egenskade og henvises for oppfølging i det kommunale hjelpeapparatet.


Metode

  • Strukturert telefonintervju med informanter fra alle norske sykehus med medisinsk avdeling med øyeblikkelig hjelp-funksjon
  • Strukturert telefonintervju med et stratifisert utvalg av norske kommuner.


Studien følger opp to tidligere studier gjort ved NSSF, men for første gang med innsamling av data fra kommunene.

Prosjektstatus

Det ble i 2013 foretatt analyse av data fra Norsk pasientregister (NPR) over selvpåførte forgiftninger som ble behandlet i sykehus i perioden 2008-2011. Hensikten var å beskrive pasientkarakteristika og identifisere faktorer som har betydning for reinnleggelse. Resultatene ble presentert på the XXVII World Congress of the International Association for Suicide Prevention September 24.-28. 2013. En artikkel om selvpåførte forgiftninger blant ungdom er utarbeidet og klar for innsendelse. Prosjektet ble avsluttet i 2013.

Finansiering
Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

Publikasjoner

Offentlige publikasjoner

Statens helsetilsyn. Prosjektplan og handlingsplan mot selvmord 1994 - 1998. IK-2514, skriftserie nr. 4. Oslo: Statens helsetilsyn, 1995.

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. Statens helsetilsyns utredningsserie 3-01, IK-2743. 2001.

Statens helsetilsyn. Bærumsmodellen 1984 - 1994. IK-2524 Oslo: Statens helsetilsyn, 1996.

Sosial- og helsedirektoratet
Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (pdf)
IS-1511/2008. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, 2008.

Øvrige prosjektpresentasjoner

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 30. jan. 2018 13:52