Villet egenskade - atferd og symptomer på borderline personlighetsforstyrrelse hos ungdom som er i kontakt med psykisk helsevern

Prosjektgruppe

Pål Zeiner (leder, OUS), Lars Mehlum, Anne Trana Brager-Larsen

Bakgrunn

Suicidal og selvskadende (villet egenskade) atferd hos ungdom er et omfattende folkehelseproblem. Et mønster av slik atferd er ofte forbundet med personlighetsforstyrrelser, særlig borderline personlighetsforstyrrelse som vist i studier av voksne. Kunnskapen om sammenhengen mellom villet egenskade-atferd og personlighetsforstyrrelser blant ungdom er imidlertid begrenset. Ny kunnskap om underliggende personlighetsfungering hos ungdom med villet egenskade vil være til stor nytte for de ungdommer og familier dette gjelder, slik at underliggende vansker blir fanget tidlig nok opp til at de kan få forebyggende behandling. Ny kunnskap om dette vil også medføre økt oppmerksomhet i behandlingsapparatet og økt kompetanse til behandlere med mulighet for tidligere å intervenere med et forebyggende perspektiv.

Mål

Prosjektet inkluderer ungdom i alderen 12–18 år som er i kontakt med psykisk helsevern for barn og ungdom. Hovedmålet er å undersøke forekomster av og samvariasjon mellom villet egenskade-atferd og oppfylte kriterier for borderline personlighetsforstyrrelse.

Metode

Studien er en prospektiv oppfølgingundersøkelse som samler inn data ved hjelp av personlig intervju med deltakere og ved bruk av selvutfylte spørreskjema. Data innhentes ved baseline (T1) og ett år senere (T2) med mulighet for en ytterligere oppfølgingsstudie (T3). Diagnosevurdering gjøres på to tidspunkt (T1 og T2) for å undersøke diagnostisk stabilitet. Det innhentes informasjon fra både ungdom, foresatte og behandlere.

Status, resultater

Datainnsamlingen ved baseline er nå fullført og arbeidet med analyse og publisering av artikler pågår. En artikkel ble innsendt i 2020 og prosjektet forventes fullført i 2021.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Oslo universitetssykehus (OUS).

Publisert 6. juni 2018 14:05 - Sist endret 31. mai 2021 18:26

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere