DARCY 2.1 og 2.2: Biologiske forklaringer på depresjon hos pasienter i rusbehandling

Prosjektgruppen

Jørgen G Bramness (leder), Lars Lien, Sudan Prasad Neupane

Bakgrunn

Alkoholmisbrukslidelse (AML) og alvorlig depresjon (AD) til sammen utgjør halvparten av all sykdomsbyrde grunnet psykiske problemer og rusmisbruk. AML og AD oppstår ofte sammen. Komorbid alvorlig depresjon gir mer alvorlige symptomer og gjør behandling vanskeligere. Det er vist immunaktivering ved komorbid alkoholmisbrukslidelse og depresjon, og at misbrukets alvorlighetsgrad påvirker denne sammenhengen. Ny kunnskap om disse sammenhengene kan gi nye markører og grunnlag for klinisk anvendelse ved bedre forebygging.

Mål

Formålet med prosjektet er å kartlegge immunmarkører og andre biologiske markører sin rolle i sammenhengen mellom, samt behandlingen, av alkoholmisbruk og alvorlig depresjon.

Metode

Prosjektet omfatter to parallelle prospektive longitudinelle studier, der data fra pasienter som behandles for alkoholmisbruk samles inn i Norge og Nepal. Endringer i immunfunksjon under og etter behandling vil bli indentifisert. I tillegg vil relevante biologiske markører som genetiske markører samles inn, foruten alkoholmisbruks- og depresjonsmål og demografiske data.

Status

Datainnsamlingen er ferdigstilt. Prøvemateriell er lagret i biobank. Analyse av blodprøver er utført. Datakoding og analyse samt publikasjonsarbeid er under arbeid.

Finansiering

Norges Forskningsråd og Sykehuset Innlandet HF.

 

 

Publisert 22. juni 2021 19:18 - Sist endret 22. juni 2021 19:19