Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeterende suicidalatferd - en randomisert kontrollert studie

Prosjektgruppe

Lars Mehlum (leder), Berit Grøholt, Bo Larsson, Anita J. Tørmoen, Maria Ramberg, Anne Mari Sund, Lien My Diep, Barbara Stanley, Egil Haga (prosjektkoordinator)

Samarbeid

Alec Miller (Montefiore Medical Centre, Albert Einstein School of Medicine, New York), Katie Korslund (University of Washington), Eline Aas (Universitetet i Oslo), Fredrik Walby, Anne Brager-Larsen (OUS).

Bakgrunn

Hvert år oppgir ca 3-9 % av tenåringer i en normalpopulasjon at de har gjort et selvmordsforsøk eller en villet egenskade. Det er kjent at det er svært høy risiko for selvmord blant disse ungdommene, og det er derfor presserende å utvikle gode behandlingsformer for dem. Behandlingen av selvskadende ungdom er meget krevende, og i tillegg er det mange som dropper ut av behandlingsopplegg.

Mål

Hovedmålsetting med prosjektet er å undersøke effekten av dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med gjentatt villet egenskade..

Metode

Designet er en randomisert, kontrollert studie, og DBT sammenlignes med vanlig behandling ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. De primære utfallsmålene er frekvens av episoder med villet egenskade, grad av depresjonssymptomer og alvorlighet av selvmordstanker. Blant de sekundære utfallsmålene er bruk av helsetjenester (legevakt, sykehusinnleggelser) etter villet egenskade eller risiko for villet egenskade og en rekke symptomer som ungdommer med villet egenskade og borderlinetrekk ofte opplever. Prosjektet startet opp med inklusjon av pasienter i mai 2008. I mars 2012 var 77 ungdommer (12–18 år) inkludert og ble randomisert til DBT (N=39) eller EUC (‘enhanced usual care’, N=38). Data ble samlet inn under behandlingsperioden, ved behandlingsslutt (19 uker) og ett år etter avsluttet behandling (datainnsamling avsluttet januar 2014).

Resultater

Studien er i publiseringsfasen. Behandlingsresultatene er meget gunstige som vist i den første artikkelen med resultater ved behandlingsslutt publisert i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (okt. 2014). Ungdommer som hadde mottatt DBT fikk signifikant sterkere reduksjon i antall selvskadingsepisoder, depresjonssymptomer og selvmordstanker enn ungdommer som fikk vanlig behandling. Også på en rekke andre områder hadde DBT-gruppa et gunstigere forløp og resultat enn ungdommene som fikk vanlig behandling. De gode behandlingsresultatene har holdt seg over tid slik at ved ett års oppfølging slik at ungdommene som hadde mottatt DBT fortsatt hadde en vesentlig sterkere reduksjon i selvskadingsatferd (Mehlum et al, 2016). Disse resultatene er publisert både i internasjonale vitenskapelige tidsskrift (Mehlum et al, 2014 og 2016) og i popularisert form på norsk (Mehlum et al, 2014).

Data fra systemet for screening av villet egenskade (etablert i forbindelse med prosjektet) i BUP er publisert (Grøholt et al, 2014). En egen økonomisk evaluering (cost-effectiveness) på grunnlag av kliniske utfallsmål og kostnadsberegninger, basert på data for mengde av poliklinisk behandling og bruk av andre helsetjenester, er utført og vil bli publisert i 2018.

En rekke andre analyser av disse dataene er planlagt,  blant annet:

  • betydningen av eksponering for traumatiske belastninger i relasjon til forløpet av selvskadingsatferd
  • betydningen av tilknytning til foreldre og til venner i relasjon til forløpet av selvskadingsatferd og depresjon
  • betydningen av genetiske faktorer som prediktor for terapirespons og langtidsforløp av selvskading.

En egen langtids oppfølgingsundersøkelse av deltakerne i studien er igangsatt og fokuserer på hvordan det går med pasientene 3 år og 10 år etter avsluttet behandling (se egne omtaler av disse prosjektene).

Finansiering

Prosjektet har vært finansiert av Helsedirektoratet, Extrastiftelsen, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo i tillegg til at langtids oppfølgingsstudien har mottatt støtte fra Norges forskningsråd.

 

Utvalgte publikasjoner

 

Asarnow, Joan Rosenbaum; Mehlum, Lars (2019). Practitioner Review: Treatment for suicidal and self-harming adolescents - advances in suicide prevention care. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines;Volum 60.(10) s.1046-1054

Tørmoen, A. J. Self-Harm among Adolescents: From Identification to Tailored Treatment: Institute of clinical medicine, 2017, University of Oslo.

Mehlum, L. DBT as a Suicide and Self-harm Treatment: Assessing and Treating Suicidal Behaviours. In The Oxford Handbook of Dialectical Behaviour Therapy (pp. 1200): 2017, Oxford University Press.

Mehlum L, Ramberg M, Tørmoen AJ, Haga E, Diep LM, Stanley BH ,Miller AL, Sund AM, Grøholt B.
Dialectical behavior therapy compared with enhanced usual care for adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior: outcomes over a one-year follow-up
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2016, 55 (4), p 295-300


Grøholt, B., Haga, E., Tørmoen, A. J., Ramberg, M., & Mehlum, L.
Screening for selvskading i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker – erfaringer fra rekruttering til en randomisert kontrollert studie
Suicidologi, 2014;19(3), 24-29.
 

Mehlum L, Tørmoen AJ, Ramberg M, Haga E, Diep LM, Laberg S, Larsson BS, Stanley BH, Miller AL, Sund AM & Grøholt B.
Dialectical behavior therapy for adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior – a randomized trial.
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 2014 Oct;53(10):1082-91. doi: 10.1016/j.jaac.2014.07.003. Epub 2014 Jul 22.

Mehlum L. What Knowledge Is Lacking on Brief Interventions for Personality Disorders and Why: Commentary on Brief Therapeutic Approaches for Personality Disorders. In Lejuez, C. & Grat, K.z (eds) (2020). The Cambridge Handbook of Personality Disorders, Cambridge University Press,  Cambridge. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108333931.084

Ramberg, M., Stanley, B., Ystgaard, M., & Mehlum, L. (2014).
Depressed Suicide Attempters with Posttraumatic Stress Disorder.
Arch Suicide Res. doi: 10.1080/13811118.2014.915777

Tørmoen, A. J., Rossow, I., Mork, E., & Mehlum, L. (2014).
Contact with child and adolescent psychiatric services among self-harming and suicidal adolescents in the general population: a cross sectional study.
Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 8, 13. doi: 10.1186/1753-2000-8-13

Tørmoen AJ, Grøholt B, Haga E, Brager-Larsen A, Miller A, Walby F, Stanley B, Mehlum L.
Feasibility of dialectical behavior therapy with suicidal and self-harming adolescents with multi-problems: training, adherence and retention.
Arch Suicide Res.  2014;18(4):432-44. doi: 10.1080/13811118.2013.826156.

Tørmoen AJ, Rossow I, Mehlum L:
Self-harm and suicide attempts in adolescents - are they categorically or dimensionally different phenomena?
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2013 Sep;48(9):1447-55. doi: 10.1007/s00127-012-0646-y. Epub 2012 Dec 27

Tørmoen AJ.
Intervju med en ungdom som har gjennomført DBT-behandling.
Suicidologi 2010; 15(1): 14.

Mehlum L, Holseth K. Selvskading – hva gjør vi?
Tidsskrift Nor Legeforen 2009; 129(8):759- 62.

Publisert 24. apr. 2017 09:53 - Sist endret 27. mai 2021 17:25

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere