Dialektisk atferdsterapi vs standard poliklinisk behandling for ungdom med selvskadings- og suicidal atferd – hvordan går det 10 år etterpå?

Prosjektgruppe

Lars Mehlum (leder), Iselin Solerød Dibaj, Egil Haga, Anita Tørmoen, Anne Mari Sund, Jan Ivar Røssberg 

Bakgrunn

Prosjektet er en langtids oppfølgingsundersøkelse av effektstudien Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeterende suicidalatferd – en randomisert, kontrollert studie der DBT-behandling sammenliknes med standard BUP-behandling. Hovedmålsettingen med studien er å undersøke hvordan det har gått med ungdommer som mottok poliklinisk behandling for gjentatt suicidal og selvskadende atferd og borderlinetrekk etter hvert som de går over i voksen alder.

Mål

Denne studiens hovedmål er å undersøke hvordan det går med pasienter som deltok i den randomiserte kontrollerte undersøkelsen av effekten av DBT-A sammenlignet med EUC, 10 år etter avsluttet behandlingen på utfall som hyppigheten av villet egenskade episoder, alvorlighetsgraden av selvmordstanker og depressive symptomer, og hyppigheten av legevaktbesøk og sykehusinnleggelser på grunn av risiko for selvskading.

Metode

Ved å bruke både kvantitative og kvalitative metoder vil vi studere deltakernes sosiale og yrkesmessige funksjon i voksenlivet, deres evne til å danne stabile familieforhold, deres livskvalitet og prosessen som er involvert i å overvinne emosjonell dysregulering. Kvalitative metoder vil også bli brukt for å utforske hvilke aspekter av behandlingen deltakerne opprinnelig mottok som de opplever mest nyttige eller relevante for deres behov på det tidspunktet. Ved å bruke såkalt EMA (ecological momentary assessment) vil vi også studere hvilke funksjonelle (som problemløsningsferdigheter) og dysfunksjonelle mestringsstrategier (som problematferd) ungdommer har beholdt eller utviklet og bruker i sitt voksne liv. Vi vil analysere kostnadene ved behandlingen deltakerne har mottatt, nedsatt funksjon og redusert livskvalitet i løpet av det 10-årige oppfølgingsintervallet for å gjennomføre en omfattende økonomisk evaluering av potensielle langsiktige differensielle økonomiske gevinster knyttet til mottak av DBT tilpasset for ungdommer i forhold til vanlig behandling. Vi vil videre studere hvilke endringer som oppstår i løpet av den aktive behandlingsfasen i ungdomsårene, og om de kan ha påvirket det langsiktige kliniske forløpet i voksenlivet og dermed tjene som forandringsmekanismer

Status

Prosjektet har vært under forberedelse siste år. En stipendiatstilling er besatt fra september 2021 og oppfølgingsintervjuene vil da starte så snart det er praktisk mulig på grunn av pandemisituasjonen.

Finansiering

Internt finansiert ved NSSF

 

 

 

 

Publisert 7. juni 2021 20:24 - Sist endret 10. okt. 2021 15:45