Langtidseffekten av dialektisk adferdsterapi (DBT) vs standard poliklinisk behandling for ungdom med selvskading og suicidalatferd

Prosjektgruppe

Lars Mehlum (leder), Ruth-Kari Ramleth, Berit Grøholt, Anita J Tørmoen, Maria Ramberg, Lien My Diep, Egil Haga (prosjektkoordinator)

Samarbeid

Alec Miller (Montefiore Medical Centre, Albert Einstein School of Medicine, New York/Behavioral Tech), Barbara Stanley (Columbia University, New York), Bo Larsson (NTNU), Anne Mari Sund (NTNU)

Bakgrunn/mål

Prosjektet er en oppfølgingsundersøkelse av effektstudien Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeterende suicicdalatferd – en randomisert, kontrollert studie, der DBT-behandling sammenliknes med standard BUP-behandling. Hovedmålsettingen med studien er å undersøke langtidseffekten av poliklinisk behandling der man sammenligner DBT med vanlig behandling ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Oslo og Akershus.

Metode

Studien har et randomisert, kontrollert design med gjentatte og uavhengige målinger utført av ratere som er blinde for hvilken behandling den enkelte pasient har fått. Målgruppa er ungdom som har vært henvist til behandling etter gjentatt villet egenskade, og som har deltatt i den opprinnelige effektstudien. I oppfølgingsintervjuene vil de bli undersøkt i forhold til psykisk helse, forekomst av selvskadings- og suicidalatferd og opplevelse av mestring.

Resultater

Til sammen 77 ungdommer i alderen 12–18 år fra Oslo og Akershus ble inkludert i perioden mai 2008 til mars 2012. Oppfølgingsintervjuer i gjennomsnitt 3 år etter avsluttet behandling ble igangsatt våren 2012 og ble avsluttet i mars 2015, med deltakelse av mer enn 90 % av den opprinnelige pasientgruppen. Det er planlagt nye oppfølgingsintervjuer 10 år etter avsluttet behandling. Resultatene er under analyse og publisering og er som ved 1-årsoppfølgingen meget gunstige, idet pasienter som mottok DBT fortsatt har signifikant lavere forekomst av selvskadingsepisoder enn pasienter som mottok vanlig behandling  (Mehlum et al, 2019; Asarnow og Mehlum, 2019).

En undersøkelse av forholdet mellom selvrapporterte og klinikervurderte depresjonssymptomer med mål om å klarlegge hvilke faktorer som kan føre til en subjektivt forhøyet intensitet av depresjonssymptomer i denne gruppen av ungdommer, er publisert (ramleth et al, 2017). Flere artikler er under utarbeiding.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd fram til 2017, deretter over NSSFs tilskudsbudsjett.

Publikasjoner

Asarnow, Joan Rosenbaum; Mehlum, Lars (2019). Practitioner Review: Treatment for suicidal and self-harming adolescents - advances in suicide prevention care. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines; Volum 60.(10) s.1046-1054

Mehlum, L, Ramleth R., Tørmoen, A.Haga, E. Diep, L., Stanley, B., Larsson, B., Sund,  A., Grøholt, B. (2019). Long term effectiveness of dialectical behavior therapy versus enhanced usual care for adolescents with self-harming and suicidal behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry. https://doi.org/10.1111/jcpp.13077

 

Ramleth, R-K., Grøholt, B., Diep, L. M., Walby, F. A., & Mehlum, L. (2017). The impact of borderline personality disorder and sub-threshold borderline personality disorder on the course of self-reported and clinician-rated depression in self-harming adolescents. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 4, 22. doi:http://dx.doi.org10.1186/s40479-017-0073-5

 

 

 

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 24. apr. 2017 10:30 - Sist endret 27. mai 2021 17:32

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere