Endring i omfang og risikofaktorer for selvmordsforsøk og selvskading blant ungdom

Prosjektgruppe

Anita Johanna Tørmoen (leder), Martin Øverlien Myhre, Fredrik Walby, Ingeborg Rossow, Berit Grøholt

Bakgrunn

Det er tidligere foretatt enkelte større nasjonale og regionale undersøkelser av ungdoms levekår og livsstil, herunder psykisk helse, slik som Ung i Norge og Ung i Oslo. I løpet av de siste årene har det skjedd en enorm endring i ungdoms levekår, særlig med tanke på informasjonsteknologi og spesielt sosiale medier. Ny kunnskap om det også har skjedd endring i omfang og risikofaktorer for selvmordsforsøk og selvskading vil være av betydning for å planlegge tiltak, herunder forebyggende intervensjoner.

Mål

Vi vil undersøke endring fra 2010-2016 vedrørende forekomst og risikofaktorer for selvskading og selvmordsforsøk blant ungdom i grunn- og videregående skoler  i Norge. Vi vil videre analysere hvordan dette henger sammen med andre livsvilkår, bruk av ulike nettverk, og kontakt med hjelpeapparatet. Vi vil også undersøke hvorvidt det er en endring fra tidligere slik som for eksempel rapportert i Ung i Norge 2002. 

Metode

Ungdata samles inn årlig i store deler av kommunene i Norge, og er en viktig og unik kilde til å studere sentrale livsvilkår og selvopplevd helse blant ungdom i Norge.  Ungdata undersøkelsen består av spørreskjema med tilleggsmoduler der ungdommene kan selv-rapportere ulike livsvilkår, herunder psykisk helse og selvskading/selvmordsforsøk.  Undersøkelsen har høy svarprosent (66%), og Ungdata gir således et nyttig oversiktsbilde over ungdom i Norge både i krysseksjonelt og over tid.

Status

Datainnsamlingen er fullført og resultater er under analysering. Publisering vil skje fortløpende.Datainnsamlingen for første artikkel om endring fra 2002 til 2018 er fullført, og artikkelen publisert  i European Journal of Public Health. Ny datafil er innhentet, og prosjektets artikkel nummer 2 om bruk av sosiale medier blant ungdom som selvskader er under publisering. En tredje artikkel om selvmordsforsøk med de nyeste data fra 2020 er under planlegging.

Finansiering

NSSF, Helsedirektoratet gjennom årlige tilskudd.

Utvalgte publikasjoner

Tørmoen, A.J.; Myhre, M.Ø., Walby, F.A., Grøholt, B, Rossow, I.M. (2019). Change in prevalence of Self-harm from 2002-2018 among Norwegian adolescents. European Journal of Public Health, ckaa042 

 

Konferansepresentasjoner:

Tørmoen, A. J., Walby, F.A., & Myhre, M.Ø. (2019). Selvskading siste år hos elever i ungdoms- og videregående skole - Resultater fra Ungdata undersøkelsen 2017/2018. 10. nasjonale konferanse i selvmordsforebygging. 02.04 - 03.04

Tørmoen, A.J.; Myhre, M.Ø., Walby, F.A., Grøholt, B, Rossow, I.M. (2019). Change in prevalence of Self-harm from 2002-2018 among Norwegian adolescents. International summit on suicide research. 27.10 – 30.10

Tørmoen, A.J.; Myhre, M.Ø., Walby, F.A., Grøholt, B, Rossow, I.M. (2019). Trender i selvskading blant ungdom over en femtenårsperiode i Norge. 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og –forebygging. 01.04 – 03.04

Publisert 10. okt. 2018 13:43 - Sist endret 27. mai 2021 17:44