Genetiske faktorer ved emosjonell dysregulering relatert til selvskading og selvmordsatferd

Prosjektgruppen 

Lars Mehlum (leder), Pål Zeiner, Anne Trana Brager-Larsen, Egil Haga, Sudan Prasad Neupane.

Bakgrunn

Prosjektet er organisert som et NSSF initiert forskningsprosjekt basert på biologisk datamateriale fra ulike forskningsprosjekter.

Mål

Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom genotypiske og epigenetiske variasjoner i kandidatgener og emosjonell dysregulering, emosjonell reaktivitet, suicidal og selvskadende atferd. Vi undersøker om variasjonene har betydning for forløp og utfall av pasientbehandling i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Metode

Vi bruker allerede innsamlede blodprøver fra pasientene rekruttert gjennom en randomisert kontrollert studie «Langtids oppfølging av ungdom behandlet for selvskading og suicidalitet - en randomisert kontrollert studie». I tillegg skal ytterligere pasienter rekrutteres gjennom pågående og nye studier der tillatelse fra etikkomité om bredt pasientsamtykke foreligger.  Vi vil benytte et kasus-kontroll studiedesign med ca. 100 pasienter og like mange friske kontrollpersoner matchet på kjønn.

Status

Det foregår en konsolidering av datamaterialer fra ulike studier for å nå en større utvalgsstørrelse.

Finansiering

Internt finansiert ved NSSF.

 

 

Publisert 8. juni 2021 19:01 - Sist endret 8. juni 2021 19:02