Personales kjennskap og holdninger til retningslinjer og prosedyrer for selvmordsrisikovurdering i psykisk helsevern

Prosjektgruppe

Kim Larsen og Ping Qin (ledere)

Bakgrunn

Standardiserte prosedyrer for vurdering av selvmordsrisiko hos pasienter er viktig i klinisk praksis, selv om de også kan innskrenke klinisk autonomi.

Mål

Hovedmålsetting med prosjektet er å få innsikt i helsepersonales kjennskap og holdninger til retningslinjer og prosedyrer for selvmordsrisikovurdering.  Studiet har som delmål: 1) å undersøke i hvilken grad personalet hadde kjennskap til gjeldende lover, nasjonale retningslinjer, prosedyrer i elektronisk kvalitetshåndbok (EK), samt rutiner i egen seksjon; 2) å kartlegge personalets oppfatninger og holdninger til prosedyrer og rutiner for vurdering av selvmordsrisiko; og 3) å undersøke om det var noen sammenheng mellom personalets faglige bakgrunn og deres rapporterte kjennskap til og holdninger til prosedyrene

Metode

Studien er en stor spørreskjemaundersøkelse av alle medarbeidere i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling i Sykehuset Østfold.

Status

Datainnsamling er fullført. Undersøkelsen ble utført online og 503 av 1385 medarbeidere svarte spørreskjemaundersøkelsen.  Prosjektet er i gang med dataanalyse. Den første artikkel er under publisering.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av NSSFs budsjett og Sykehuset Østfold.

 

 

Publisert 27. jan. 2019 13:48 - Sist endret 27. jan. 2019 13:48