Personales kjennskap og holdninger til retningslinjer og prosedyrer for selvmordsrisikovurdering i psykisk helsevern

Prosjektgruppe

Kim Larsen og Ping Qin (ledere)

Bakgrunn

Standardiserte prosedyrer for vurdering av selvmordsrisiko hos pasienter er viktig i klinisk praksis, selv om de også kan innskrenke klinisk autonomi.

Mål

Hovedmålsetting med prosjektet er å få innsikt i helsepersonales kjennskap og holdninger til retningslinjer og prosedyrer for selvmordsrisikovurdering.  Studiet har som delmål: 1) å undersøke i hvilken grad personalet hadde kjennskap til gjeldende lover, nasjonale retningslinjer, prosedyrer i elektronisk kvalitetshåndbok (EK), samt rutiner i egen seksjon; 2) å kartlegge personalets oppfatninger og holdninger til prosedyrer og rutiner for vurdering av selvmordsrisiko; og 3) å undersøke om det var noen sammenheng mellom personalets faglige bakgrunn og deres rapporterte kjennskap til og holdninger til prosedyrene

Metode

Studien er en stor spørreskjemaundersøkelse av alle medarbeidere i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling i Sykehuset Østfold.

Status

Datainnsamling er fullført. Undersøkelsen ble utført online og 503 av 1385 medarbeidere svarte spørreskjemaundersøkelsen.  Prosjektet er i gang med dataanalyse. Den første artikkel er under publisering.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av NSSFs budsjett og Sykehuset Østfold.

 

 

Publikasjoner

Qin, Ping & Larsen, Kim. Formal requirements for suicide risk assessment in mental healthcare services: Self-reported familiarity and perceptions among clinicians. International Journal of Healthcare Management. 2020, In press.

Konferansepresentasjon:

Qin, P., Kim, L. (2019). Knowledge and perceptions of standard routines and procedures for suicide risk assessment among clinical staff in mental health care. The 30th World Congress of the International Association for Suicide Prevention. 17.–21.09.

Publisert 27. jan. 2019 13:48 - Sist endret 31. mai 2021 18:40