Safe clinical practice for patients hospitalized in suicidal crisis

Prosjektgruppe

Siv Hilde Berg (leder, Stavanger universitetssykehus, Universitetet i Stavanger), Karina Aase, Kristine Rørtveit, Fredrik A. Walby

Bakgrunn

Det mangler en forståelse av og forskning på hva pasientsikkerhet for selvmordstruede pasienter er. Den kliniske praksisen utføres i en kontekst kjennetegnet av kompleksitet, variabilitet i pasientgruppen og usikkerhet i evidensgrunnlaget.

Mål

Ved å anlegge et kompleksitets perspektiv hentet fra den sikkerhetsteoretiske disiplinen «resilient health care», søkes det å utvikle en bedre forståelse av klinisk praksis for selvmordstruede pasienter i psykiatriske sengeposter.

Metode

Studien er en deskriptiv kvalitativ case-studie. Det er utført 19 dybdeintervjuer med pasienter innlagt på grunn av selvmordsproblematikk og 20 dybdeintervjuer med helsepersonell (behandlere og miljøterapeuter) innenfor psykisk helsevern. Helsepersonell er også intervjuet i 5 fokusgrupper.

Resultater

Prosjektet er finansiert av Helse Vest RHF og er godkjent av REK. Datainnsamling er fullført, to artikler er under vurdering i internasjonale artikler og avhandlingen er under ferdigstillelse.

Finansiering

Stipendiat med midler fra Helse Vest/Stavanger universitetssykehus.

Publikasjoner

Berg, S., Rørtveit, K., Walby, F., & Aase, K. (2017). Safe clinical practice for patients hospitalised in a suicidal crisis: a study protocol for a qualitative case study. BMJ Open, 7(e012874).

 

Konferansepresentasjoner

Berg, S. H., Rørtveit, K., Walby, F. A., Aase, K., Berg, S. H., Rørtveit, K., . . . Aase, K. (2017). Being asked about suicide thoughts and plans: suicidal patients' experiences. Safe clinical practice for patients hospitalised in a suicidal crisis: a study protocol for a qualitative case study. Poster ved ISQUA, London, London.  http://www.epostersonline.com/isqua2017/node/3114 http://bmjopen.bmj.com/

Berg, S. H., Walby, F. A., Rørtveit, K., & Aase, K. (2017). Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre eller også en intervensjon? 9. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging, Oslo.

Publisert 20. aug. 2019 14:13 - Sist endret 21. apr. 2020 09:03

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere