Safe clinical practice for patients hospitalized in suicidal crisis

Prosjektgruppe

Siv Hilde Berg (leder, Stavanger universitetssykehus, Universitetet i Stavanger), Karina Aase, Kristine Rørtveit, Fredrik A. Walby

Bakgrunn

Det mangler en forståelse av og forskning på hva pasientsikkerhet for selvmordstruede pasienter er. Den kliniske praksisen utføres i en kontekst kjennetegnet av kompleksitet, variabilitet i pasientgruppen og usikkerhet i evidensgrunnlaget.

Mål

Ved å anlegge et kompleksitets perspektiv hentet fra den sikkerhetsteoretiske disiplinen «resilient health care», søkes det å utvikle en bedre forståelse av klinisk praksis for selvmordstruede pasienter i psykiatriske sengeposter.

Metode

Studien er en deskriptiv kvalitativ case-studie. Det er utført 19 dybdeintervjuer med pasienter innlagt på grunn av selvmordsproblematikk og 20 dybdeintervjuer med helsepersonell (behandlere og miljøterapeuter) innenfor psykisk helsevern. Helsepersonell er også intervjuet i 5 fokusgrupper.

Resultater

Prosjektet er finansiert av Helse Vest RHF og er godkjent av REK. Datainnsamling er fullført og arbeid med første artikkel på pasientdata pågår.

Finansiering

Stipendiat med midler fra Helse Vest/Stavanger universitetssykehus.

Publikasjoner

Berg, S., Rørtveit, K., Walby, F., & Aase, K. (2017). Safe clinical practice for patients hospitalised in a suicidal crisis: a study protocol for a qualitative case study. BMJ Open, 7(e012874).

 

Konferansepresentasjoner

Berg, S. H., Rørtveit, K., Walby, F. A., Aase, K., Berg, S. H., Rørtveit, K., . . . Aase, K. (2017). Being asked about suicide thoughts and plans: suicidal patients' experiences. Safe clinical practice for patients hospitalised in a suicidal crisis: a study protocol for a qualitative case study. Poster ved ISQUA, London, London.  http://www.epostersonline.com/isqua2017/node/3114 http://bmjopen.bmj.com/

Berg, S. H., Walby, F. A., Rørtveit, K., & Aase, K. (2017). Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre eller også en intervensjon? 9. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging, Oslo.

Publisert 20. aug. 2019 14:13 - Sist endret 20. aug. 2019 14:30

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere