Pasientsikkerhet for pasienter innlagt ved selvmordskrise

Prosjektgruppe

Siv Hilde Berg (leder, Stavanger universitetssykehus, Universitetet i Stavanger), Karina Aase, Kristine Rørtveit, Fredrik A. Walby

Bakgrunn

Pasientsikkerhet er et område som har fått betydelig økt oppmerksomhet i helsevesenet generelt de senere år, dog i mindre grad i psykisk helsevern. Samtidig er det dels som følge av innføringen av Nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern i 2008 satt i gang en rekke tiltak for å forebygge selvmord i denne populasjonen. Hvorledes dete oppleves av og virker inn på pasienter er i liten grad kjent.

Mål

Dette prosjektet har som målsetting å studere hvorledes ulike sikkerhets- og risikohåndteringstiltak oppleves både ut ifra et pasient- og et helsepersonell-perspektiv. Det studeres hvilke betingelser og komponenter som hos disse to gruppene fremstår som viktige, både for å ivareta pasientsikkerheten og for å sikre gode pasientutfall i et bredere perspektiv.

Metode

Studien er en deskriptiv kvalitativ case-studie. Det er utført 19 dybdeintervjuer med pasienter innlagt på grunn av selvmordsproblematikk og 20 dybdeintervjuer med helsepersonell (behandlere og miljøterapeuter) innenfor psykisk helsevern. Helsepersonell er også intervjuet i 5 fokusgrupper.

Resultater

Tre internasjonale artikler er publisert og en vellykket disputas ble avholdt i september 2020. Prosjektet er nå i en avslutningsfase.

Finansiering

Midler fra Helse Vest/Stavanger universitetssykehus.

Publikasjoner

Ph.d thesis:  Berg, S.H. (2020). Safe clinical practice for patients hospitalised during a suicidal crisis, Faculty of Health Sciences

Berg, S. H., Rørtveit, K., Walby, F. A., Aase, K. (2020). Safe clinical practice for patients hospitalised in mental health wards during a suicidal crisis: qualitative study of patient experiences. BMJ Open, 10(11). 

Berg, S., Rørtveit, K., Walby, F., & Aase, K. (2017). Safe clinical practice for patients hospitalised in a suicidal crisis: a study protocol for a qualitative case study. BMJ Open, 7(e012874).

 

Konferansepresentasjoner

Berg, S. H., Rørtveit, K., Walby, F. A., Aase, K., Berg, S. H., Rørtveit, K., . . . Aase, K. (2017). Being asked about suicide thoughts and plans: suicidal patients' experiences. Safe clinical practice for patients hospitalised in a suicidal crisis: a study protocol for a qualitative case study. Poster ved ISQUA, London, London.  http://www.epostersonline.com/isqua2017/node/3114 http://bmjopen.bmj.com/

Berg, S. H., Walby, F. A., Rørtveit, K., & Aase, K. (2017). Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre eller også en intervensjon? 9. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging, Oslo.

Publisert 20. aug. 2019 14:13 - Sist endret 11. okt. 2021 12:05

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere