Psychotic depression and relationship with risk of suicide

Prosjektgruppe

Kristin Jørstad Fredriksen (leder, Stavanger Universitetssykehus/Universitetet i Stavanger), Helle K. Schoeyen, Jan O. Johannessen,  Margrethe A. Schaufel, Larry Davidson, Fredrik A. Walby

Bakgrunn

Depresjon er den hyppigste diagnosen til personer som dør som følge av suicid. Depressiv psykose anses å være den alvorligste formen for depresjon. Det er likevel usikkert om tillegg av psykosesymptomer ved alvorlig depresjon øker selvmordsfaren.

Mål

Prosjektets formål er todelt: Dels ønsker vi å undersøke om pasienter innlagt med en alvorlig depressiv episode med psykosesymptomer kjennetegnes ved mer alvorlig selvmordsatferd enn deprimerte pasienter uten psykosesymptomer. Dels ønsker vi å studere hvorledes psykotiske fenomener samvirker med suicidalitet i denne pasientgruppa.

Metode

Prosjektet benytter både kvalitative og kvantitative metoder. De kvalitative metodene består av dybdeintervjuer med en gruppe pasienter innlagt med depressiv psykose. I den kvantitative delen benyttes data fra et eksisterende kvalitetsregister ved akutt mottakspost ved Klinikk Psykisk Helse ved Stavanger universitetssykehus.

Status, resultater

Datainnsamlingen i prosjektets kvalitative del er gjennomført. Én artikkel fra dette er akseptert for publisering og én annen er under utarbeidelse.

Finansiering

Interne midler fra Stavanger universitetssykehus.

Publikasjoner

Fredriksen, K. J., Schøyen, H. K., Johannessen, J. O., Walby, F. A., Davidson, L., & Schaufel, M. A. (2017). Psychotic depression and suicidal behavior. Psychiatry, 80(1), 17–29. doi:http://dx.doi.org10.1080/00332747.2016.1208002

Publisert 5. juni 2018 14:09 - Sist endret 5. juni 2018 14:12

Deltakere

  • Fredrik Walby
  • Kristin Jørstad Fredriksen
  • Helle K. Schoeyen
  • Jan O. Johannessen
  • Margrethe A. Schaufel
  • Larry Davidson
Detaljert oversikt over deltakere