Rusmidler og villet egenskade (avsluttet)

Prosjektgruppe

Ingeborg Rossow (prosjektleder ved Folkehelseinstituttet), Erlend Mork (prosjektleder ved NSSF)

Bakgrunn

Rusmiddelbruk er en viktig risikofaktor for villet egenskade. Både en tilstand av akutt beruselse og et langvarig misbruk av alkohol eller andre rusmidler er forbundet med en betydelig forhøyet risiko for selvmord, selvmordsforsøk og annen villet egenskade. Vi vet imidlertid fremdeles lite om flere viktige aspekter ved disse observerte sammenhengene, eksempelvis: -  I hvilken grad er sammenhengene et uttrykk for en kausal sammenheng? - I hvilken grad og på hvilke måter kan forekomst av villet egenskade forebygges gjennom  tiltak som reduserer rusmiddelbruk i hele – eller spesifikke grupper av – befolkningen? og – Kan rusmiddelmisbruk ha en indirekte effekt på villet egenskade, som for eksempel å øke risikoen for villet egenskade hos barn av rusmiddelmisbrukere?

Mål

Dette prosjektet vil belyse sammenhenger mellom rusmiddelbruk/-misbruk og ulike former for villet egenskade i to henseender:

1) oppdatere oversiktskunnskap om ulike sammenhenger mellom rusmiddelbruk og villet egenskade og gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for å vurdere tiltak som kan forebygge villet egenskade gjennom rusmiddelforebyggende tiltak rettet mot hele befolkningen eller mot spesifikke grupper.

2) foreta empiriske analyser av slike sammenhenger basert på tilgjengelige norske datasett. De empiriske analysene vil undersøke belegg for mulige kausale sammenhenger mellom rusmiddelbruk og villet egenskade; samt mulige indirekte effekter av rusmiddelmisbruk på villet egenskade hos barn eller andre nære pårørende til misbrukere.

Metode, materiale

De empiriske analysene vil bli basert på ulike tilgjengelige norske datasett. Disse kan i hovedsak grupperes i tre:
a) spørreundersøkelser i den generelle befolkningen av ungdom og voksne,
b) data fra pasienter i ulike behandlings- eller omsorgstiltak, og
c) data fra helseregistre og andre nasjonale registre.

Status

Tilgjengelige datasett er innhentet, tre artikler er publisert.

Publikasjoner

Borges, G., Bagge, C. L., Cherpitel, C. J., Conner, K. R., Orozco, R., & Rossow, I. (2017). A meta-analysis of acute use of alcohol and the risk of suicide attempt. Psychol Med, 47(5), 949-957. doi:http://dx.doi.org10.1017/S0033291716002841

Norstrøm, T., & Ingeborg, I. Alcohol consumption as a risk factor for suicidal behaviour: a systematic review of associations at the individual and at the population level. Arch Suicide Res. 2016 Mar 8. [Epub ahead of print]

Rossow, I., & Norstrom, T. 
Heavy episodic drinking and deliberate self-harm in young people: a longitudinal cohort study.
Addiction. 2014 Jun;109(6):930-6. doi: 10.1111/add.12527. Epub 2014 Mar 25.

Rossow I, Moan IS.
Parental intoxication and adolescent suicidal behavior.
Archives of Suicide Research, 2012: 16; 1-12.

Publisert 24. apr. 2017 13:42 - Sist endret 15. apr. 2020 13:29